Natuur in de Lunenburgerwaard verder versterkt

Provincie Utrecht
25-JUL-2020 - Met de aanleg van een moerasgebied en de aanplant van nieuw bos, zet de provincie Utrecht in op de komst van meer planten, dieren en vogels in het Natura 2000-gebied de Lunenburgerwaard.

De Lunenburgerwaard ligt ten oosten van Wijk bij Duurstede en maakt deel uit van het gebied Uiterwaarden Nederrijn Rijntakken. Dit gebied loopt van Heteren tot Wijk bij Duurstede. De provincie Utrecht gaat de natuur verder versterken door onder andere de volgende maatregelen uit te voeren in 2021:

Moeras en zoete plas

Er wordt een plas- en moerasgebied aangelegd dat deels in directe verbinding staat met de rivier. De plas en het moeras dragen bij aan de ontwikkeling van diverse soorten vis zoals zeelt, grote modderkruiper en bittervoorn, libellen en veel vogelsoorten variërend van steltlopers tot porseleinhoen, watersnip, eendensoorten en ganzen.

Rivierhout

Er wordt dood hout (rivierhout) in de oude rivierarm aangebracht. Dit rivierhout zorgt onder andere voor schuilgelegenheid voor vissen. Wieren, algen en mossen vestigen zich op het hout en trekken kreeftjes en andere organismen aan. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen die bovendien hun eieren kunnen leggen in de begroeiing op het hout. Zo vormt het rivierhout als het ware een zoetwaterkoraalrif dat het ecosysteem verrijkt.

Rivierbegeleidend bos

De Lunenburgerwaard bestaat onder andere uit zeer waardevolle zachthoutooibos. Ooibos is bos dat in de uiterwaarden groeit en kan variëren van vochtig tot nat zachthoutooibos en hardhoutooibos op de drogere delen. Het is in Nederland uniek om bos in de uiterwaard te behouden en te mogen uitbreiden in verband met de doorstroming van de rivier bij hoog water. Ooibos is leefgebied van bijzondere planten- en diersoorten, zoals de wielewaal, de zomertortel, de nachtegaal en de bever. Het ooibos in de Lunenburgerwaard blijft behouden en wordt versterkt door uitbreiding.

Lunenburgerwaard

Wandelroute en beleving natuur

Het natuurgebied wordt ook toegankelijk gemaakt voor wandelaars die willen genieten van de natuur. De wandelroute start in Wijk bij Duurstede en brengt de wandelaar langs de diverse natuurgebieden die de Lunenburgerwaard rijk is; de schrale graslanden, de bossen en langs de waterpartijen.
Met de uitvoering van dit plan en het toekomstige natuurbeheer wordt ook invulling gegeven aan de verplichtingen en doelstellingen van de Europese Natura 2000, Natuur Netwerk Nederland en Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren.
Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de biodiversiteit hoger wordt en de natuur- en waterkwaliteit verbeterd.

Definitief Ontwerp inzien

Onlangs is het definitief ontwerp vastgesteld. Meer informatie over het ontwerp en het vervolgproces is hier te vinden.

Download hier de pdf 'toekomstbeeld Lunenburgerwaard' (pdf; 3 mB).

Samenwerking

Het Definitief Ontwerp is onder andere in samenwerking met Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap, gemeente Wijk bij Duurstede en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden opgesteld.

Tekst en foto's: provincie Utrecht