Bossen bij uilentoren

Provincie Utrecht ontvangt 17 miljoen euro van het Rijk voor versterking natuur

Provincie Utrecht
4-NOV-2021 - Provincie Utrecht gaat 17 miljoen euro extra investeren in het herstellen van natuur in Natura 2000-gebieden. De Rijksoverheid stelt dit bedrag aan de provincie beschikbaar. De investering is bedoeld om de Utrechtse natuur te versterken en zo de gevolgen van stikstofuitstoot beter op te vangen.

Een te hoog stikstofgehalte heeft een negatief effect op de kwaliteit van natuur en biodiversiteit. In de provincie Utrecht heeft stikstof een aanwijsbaar effect op onder meer het laagveengebied Botshol, de Oostelijke Vechtplassen, de uiterwaarden van de Lek en het Binnenveld. De uitkering van het Rijk helpt om extra structurele versterkingsmaatregelen te nemen en om de negen Natura 2000gebieden te versterken. De provincie zet het geld dus in voor verbetering van deze gebieden en voor de bescherming van bijzondere dier- en plantensoorten.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “De provincie is verantwoordelijk voor natuurbeheer en verhoging van de biodiversiteit. Het geld van het Rijk geeft ons de kans maatregelen te nemen om onze natuur in de provincie te versterken en de gevolgen van de stikstofuitstoot te beperken. We gaan samen met de natuurbeherende organisaties, particuliere terreineigenaren en waterschappen aan de slag.”

Jelka Both, hoofd van de provinciale eenheid van Staatsbosbeheer: “We zijn blij met deze broodnodige impuls voor behoud en kwaliteitsherstel van de N2000-gebieden. Fijn dat dit in de hele provincie wordt opgepakt en dat zo een start wordt gemaakt met robuust systeemherstel van onze N2000-natuur.”

Maatregelen

Natuurgebied bij Zeist

In Utrecht is er per Natura 2000-gebied een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen. Het gaat om herstel van natte rivierbossen, stroomdalgraslanden, blauwgraslanden, trilvenen en voedselarme plassen. In de praktijk wordt dat herstel bereikt door bijvoorbeeld het baggeren van watergangen, aanpassingen in de waterhuishouding, aanplant van nieuwe bomen en de aanleg van waterzuiveringsinstallaties in natuurgebieden. Ook kan de provincie het geld inzetten om te verkennen welke instrumenten gebruikt kunnen worden voor de gebiedsgerichte aanpak van stikstof. De komende periode werkt de provincie de maatregelen samen met betrokken partners verder uit.

Bredere aanpak

De uitkering van 17 miljoen euro is onderdeel van de tienjarige stikstofaanpak van provincies en het Rijk. Deze aanpak bestaat onder andere uit investeringen in natuurversterking. Het versterken van de natuur moet eveneens gepaard gaan met een structurele vermindering van stikstofdepositie. De combinatie van stikstofreductie en natuurherstel moet het mogelijk maken dat maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogelijk blijven in de provincie Utrecht.

Tekst: Ruben Kroeze, Provincie Utrecht
Foto's: Provincie Utrecht (leadfoto: bossen bij Uilentoren, Leersum); Ruben Kroeze