Het moerasgedeelte Weimeren - eenmalig gebruik

Digitaal de natuurontwikkeling beleven

Provincie Noord-Brabant
10-JAN-2022 - In het gebied Noordrand Midden wordt natuur aangelegd. Onderdeel daarvan is de polder Weimeren, ten noorden van Prinsenbeek. De geplande excursie voor belangstellende omwonenden kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer organiseerden een alternatief: een digitale rondwandeling. Zo is toch van dichtbij te zien hoe de natuur haar vorm krijgt.

“We willen de omwonenden heel graag laten zien waar we mee bezig zijn,” zegt Jeroen van Leijsen enthousiast. Hij is omgevingsmanager van het project Noordrand Midden, waar de natuurontwikkeling in Weimeren onderdeel van is. “Daarom organiseren we excursies door het gebied. We leggen uit wat we doen, wat er gaat veranderen en hoe het gebied eruit gaat zien. Maar door de coronamaatregelen kon de geplande excursie niet doorgaan. We wilden de omwonenden toch graag de voortgang laten zien. Met een camera en een drone maakten we een digitale excursie.”

Kaart van de toekomstige inrichting van polder Weimeren

“De polder Weimeren is ongeveer 220 hectare groot. Hij verandert de komende jaren in een robuust natuurgebied met moeras, waterplassen, laagveenbosjes en ruige graslanden. Door het creëren van moeras ontstaat er een grotere biodiversiteit. We hopen in de toekomst roerdompen, blauwborsten en misschien wel otters te kunnen spotten. Weimeren ligt in het verlengde van de natte beemden van de Mark in de gemeente Breda, naast Rooskensdonk en de Vierde Bergboezem. De aanwezige vogelsoorten krijgen daardoor meer voedselaanbod en leefruimte. Dat is gunstig voor ze,” legt Jeroen uit.

Rietmoeras en droge voeten

Weimeren heeft ook een waterbergingsfunctie. Jeroen: “Er komt een grote waterplas van zo’n drie meter diep. Als er hoog water is in de Mark, heeft dat invloed op het waterpeil in de stad Breda. Door in dit gebied extra water op te vangen, houdt Breda droge voeten. De plas wordt er diep genoeg voor en krijgt bovendien een heel flauw aflopend talud. Daardoor krijgt het riet de kans om rietmoeras te vormen.” Hij vervolgt: “Ook maken we recreatieve voorzieningen. Niet zozeer om dwars door het gebied te wandelen, maar wel om vanaf de randen te kunnen genieten van de natuurlijke rust om het natuurgebied optimaal te beleven.”

Het huidige Weimeren met de Polderweg

Het bouwbord bij de polder Weimeren

Dijkversterking

“Om de natuur te kunnen ontwikkelen, moet het gebied anders worden ingericht en dus moet er grond worden verplaatst. Verwerken of afvoeren van grond is meestal een grote kostenpost. Maar in Weimeren kunnen we hier slim mee omgaan. Er ligt namelijk nog een dijk in het gebied, die het hoge water van de Mark moet tegenhouden. Dit is een regionale kering van het waterschap. Deze dijk voldeed niet meer aan de nieuwe veiligheidseisen en moest sterker en hoger gemaakt worden. De bovengrond van de grond die we niet in het project hoeven te gebruiken, gaan we straks verwerken om deze kering te verbeteren. We gaan een echt robuuste dijk aanleggen. Er mogen straks zelfs koeien en wandelaars overheen lopen!

Een ander deel van de grond bevat veen. Dit wordt afgevoerd om te worden gebruikt voor bijvoorbeeld de champignonteelt.”

Tekst: Annelies Cuijpers, provincie Noord-Brabant
Foto's: Bert Witvoet, Waterschap Brabantse Delta; Jeroen van Leijsen, provincie Noord-Brabant