Groen-blauw netwerk

Groene vrijwilligers staan nog sterker door samenwerking

Vogelbescherming Nederland
29-MRT-2022 - Dag in dag uit zetten honderdduizenden groene vrijwilligers in Nederland zich in voor groen en natuur in hun eigen buurt. Van nestkastjes ophangen tot het beïnvloeden van gemeentelijk beleid. Met de schenking van € 1,7 miljoen van de Nationale Postcode Loterij kunnen we hen nog beter helpen bij het vergroenen van hun eigen buurt.

Als Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en SoortenNL weten wij hoe belangrijk deze vrijwilligers zijn. Zonder hun inspanningen zou de natuur er in Nederland er veel slechter voorstaan. Daarom ondersteunen we ze waar mogelijk.

Sterk gemotiveerd

Groen is belangrijk. Mensen voelen dat heel sterk. Ze protesteren als er bomen worden omgehakt, ze voeren vogels, timmeren bijenhotels en planten inheemse bomen. Mensen functioneren geestelijk en lichamelijk beter in een natuurlijke omgeving.

Veel vrijwilligers verdiepen zich vanuit deze diepgewortelde motivatie verder, willen weten waarom het zo slecht gaat met de biodiversiteit en wat ze daar nog meer aan kunnen doen. Zo kan een vrijwilliger die vlinders telt en de aantallen ziet dalen zich ontwikkelen tot een betrokken burger die de gemeente vraagt over te schakelen op natuurgericht maaibeheer.

Veranderingen doorgevoerd krijgen, lukt meestal beter samen met anderen. De een kan onderzoeken wat er aan de hand is, een ander kan in een vlammend betoog uitleggen hoe het beter kan en weer iemand anders is goed in het hierbij betrekken van media of bestuurders. Samen sta je sterk.

Effectiever opkomen voor groene buurt

‘Samen sta je sterk’ is de kern van de aanpak die we voor ogen hebben. Dit sluit aan bij de drijfveren van vrijwilligers. Veel vrijwilligers willen leren en onderdeel zijn van een gemotiveerde lokale groep om in de eigen omgeving nog effectiever op te kunnen komen voor natuur en landschap, groene schoolpleinen, kleurrijke bermen, natuurrijke bedrijventerreinen en natuurinclusieve bebouwing.

Gemotiveerd door deze drijfveren zijn we als landelijke natuur- en milieuorganisaties het afgelopen jaar nauwer gaan samenwerken. We hebben daarbij vooral ingezet op vrijwilligers ondersteunen bij inspraak in gemeentelijke besluitvorming. Vooral belangrijk als straks de nieuwe Omgevingswet is ingevoerd. Met steun van de Postcode Loterij kunnen we nu nog beter zorgen dat ‘onze vrijwilligers-achterbannen’ – 150.000 man sterk - en de vele overige groene vrijwilligers elkaar kunnen vinden. En dat ze de weg vinden naar andere partijen met overlappende belangen. Recreatie, gezondheid en klimaatadaptatie bijvoorbeeld. Zodat ze hun inspraak kunnen afstemmen en samen meer bereiken.

Groene beweging

Speerpunt is een online platform. De website Samenvooronzeleefomgeving.nl is een eerste stap. We bouwen deze site verder uit om onderling contact te vergemakkelijken, met informatie over meer lokale onderwerpen, webinars en cursussen. Hier kunnen vrijwilligers ervaringen uitwisselen en elkaar vinden als gezamenlijke actie nodig is. Bijvoorbeeld rondom gemeentelijke bomenbeleid, ecologisch bermbeheer en natuurinclusief bouwen. Ze kunnen elkaar inspireren, initiatieven ontwikkelen en zelf ideeën ontwikkelen om een gemeente mee te benaderen. De vrijwilligers worden zo onderdeel van een groene beweging die in honderdduizenden kleine stapjes ons land iedere dag iets mooier maakt.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Arnold van Kreveld (leadfoto: groen-blauw netwerk)