Provincie Utrecht kiest voor meer bomen en vitale bossen

Provincie Utrecht
1-APR-2022 - De provincie Utrecht werkt aan de uitbreiding en bescherming van bossen. Voor 2040 wil het provinciebestuur 1500 hectare nieuw bos aan laten leggen. Deze ambitie staat in het nieuwe Strategisch Bosbeleid. Ook wil de provincie bestaande bossen goed bestand maken tegen de effecten van klimaatverandering en waardevolle en oude bossen beter beschermen.

Nederland telt op dit moment ongeveer 370.000 hectare bos, waarvan circa 18.000 hectare in de provincie Utrecht. De Utrechtse Heuvelrug is het grootste bosgebied van de provincie en ook het één na grootste bosgebied van Nederland. De kwaliteit van de Utrechtse bossen staat onder druk, onder andere door stikstofdepositie, verdroging, verzuring en ziekten. Voldoende gezonde en vitale bossen bieden ons een prettige leefomgeving met gezonde lucht, schoon water en voldoende biodiversiteit. Een vitaal bos herbergt een rijkdom aan soorten dieren en planten. Met nieuw bosbeleid wil de provincie de Utrechtse bossen toekomstbestendig maken.

Gedeputeerde Mirjam Sterk is opgetogen over de plannen: “Ik vind het belangrijk dat we vandaag al stappen zetten voor de toekomst van onze bossen. Bossen zijn een belangrijk onderdeel van de Utrechtse natuur en zijn van meerwaarde voor de biodiversiteit. Ook is het een goede plek om bijvoorbeeld te wandelen en tot rust te komen. Bossen zorgen voor een provincie waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en leven is. Samenwerking met onze partners is onmisbaar voor het behalen van onze ambities voor nieuwe en sterkere bossen.”

Recreatie en klimaat

De provincie Utrecht heeft tot nu toe vooral gefocust op bescherming van bestaande bosgebieden. Met het nieuwe beleid kiest ze ook voor meer bomen en bos. Die bomen komen niet alleen in het landelijk gebied, maar ook in de meer verstedelijkte delen van de provincie. Zo wordt de recreatiedruk op de Utrechtse Heuvelrug verlicht. In de directe woonomgeving kan worden genoten van het bos. Nieuwe bossen zijn ook een effectieve klimaatmaatregel. Dit omdat bomen de capaciteit hebben om CO2 op te nemen en ze de stijging van de temperatuur tegengaan. Dat levert een gezondere leefomgeving op voor inwoners van de provincie Utrecht. De provincie draagt hiermee bij aan de doelen uit het landelijke Klimaatakkoord (2019) en de landelijke Bossenstrategie (2030).

Ruimte

De benodigde ruimte voor nieuw bos is ook gewild voor andere essentiële maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, woningbouw en landbouw. Nauwe samenwerking met medeoverheden, de agrarische sector, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties is dan ook essentieel voor het halen van de ambities. Met samenwerking wordt het mogelijk aanleg van nieuw bos te realiseren en bestaand bos vitaler te maken.

Goedkeuring Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten van de provincie hebben het bosbeleid (pdf; 34 MB) vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd bij Provinciale Staten. Zij moeten nog akkoord gaan met de plannen. Met het bosbeleid is een financiële investering van 106 miljoen tot 2040 gemoeid.

Tekst en foto: Provincie Utrecht