Innovatieproject ‘Future Dikes’ ontwikkelt biodiverse grasmat voor toekomstbestendige dijken

Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research
21-APR-2022 - Hoe zorgen we dat de Nederlandse dijken klimaatverandering aankunnen? Dat wordt onderzocht in het project 'Future Dikes' dat op 11 april jongstleden van start ging. Het project is gericht op duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

Het klimaat verandert en extremen in neerslag en een stijgende zeespiegel oefenen een steeds grotere druk uit op onze waterveiligheid. In de komende dertig jaar moet alleen al 1.500 kilometer aan Nederlandse dijken versterkt worden, zodat deze aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Om dit te realiseren, is er behoefte aan meer kennis over effectieve en veilige manieren om dijken te herstellen, met nadrukkelijke aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid op de dijken.

Traditionele dijkversterking betekent het bouwen van hogere en bredere dijken. Dit is een omvangrijke, tijdrovende en kostbare onderneming. Er is behoefte aan meer kennis over effectieve en veilige, maar minder ingrijpende manieren om dijken te herstellen en duurzaam te beheren. Het project 'Future Dikes' wil hieraan een bijdrage leveren door het versterken van Nederlandse dijken met een soortenrijke grasbekleding.

Soortenrijke grasbekleding

Soortenrijke dijken verbinden ecologische waarden in onze omgeving en dragen bij aan de biodiversiteit, waaronder de insectenstand. Bovendien zijn ze effectiever dan traditionele bekledingen die door grassen worden gedomineerd. Soortenrijke dijken zijn minder droogtegevoelig, waarmee kostbare herstelmaatregelen, zoals die in 2018 en 2019 zijn gedaan, vermeden kunnen worden. Het bloemrijke karakter draagt bij aan de leefomgeving en daarmee aan draagvlak onder bewoners voor dijkversterking.

Beoogde resultaten

Nils van Rooijen, onderzoeker van Wageningen Environmental Research, vertelt: “We gaan met het Future Dikes consortium grasbekledingen bestuderen en op de proef stellen om zo te bepalen welke combinaties van plantensoorten, bodemtypen en beheervormen bijdragen aan sterke dijken. Daarnaast start het project met de ontwikkeling van innovatieve zaadmengsels die bestand zijn tegen de grillen van ons klimaat.”

De deelnemers van het project gaan bestaande en nieuw opgedane kennis bundelen en verankeren in het ontwerp- en beoordelingsinstrumentarium (BOI), protocollen voor aanleg en beheer en de Handreiking Grasbekleding. 'Future Dikes' levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteits- en duurzaamheidsdoelstelling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en waterschappen voor alle dijken in Nederland.

In het project 'Future Dikes' onderzoekt de Radboud Universiteit samen met Wageningen Universiteit & Research, Universiteit Twente, EurecoAdvies, Infram-Hydren, Lumbricus en Deltares hoe we de Nederlandse dijken kunnen versterken met een soortenrijke grasbekleding. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap Rivierenland en wordt gefinancierd door het HoogWaterBeschermingsProgramma.

Tekst en foto: Wageningen Environmental Research (leadfoto: Waalbanddijk in bloei)