Akker met slootjes en watergemaal

Subsidie voor boeren in Utrecht die de klimaatdoelen ondersteunen

Provincie Utrecht
22-MEI-2022 - De provincie Utrecht wil het agrarisch natuurbeheer uitbreiden en zo de natuur- en landschapskwaliteiten in en rond weilanden, akkers en boerensloten behouden en verbeteren. Dit blijkt uit de 'Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028' die het provinciebestuur heeft vastgesteld.

Om deze doelen te halen, wordt meer geld beschikbaar gemaakt voor de bescherming van weidevogels, met name de grutto. Ook komt er een speciale subsidie voor boeren die de klimaatdoelen ondersteunen, zo staat in de visie. Deze visie vormt de basis voor de subsidiëring van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Biodiversiteit staat onder druk

De biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap staan door het intensieve landgebruik in de agrarische sector onder druk. Het is daarom belangrijk dat boeren maatregelen nemen om de natuurwaarden op en rond hun percelen te versterken en de afname van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Op die manier ontstaat er leefruimte voor bijzondere planten- en diersoorten. Maatregelen die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld het niet bemesten van slootkanten, goed onderhoud van bomenrijen en ruimte geven aan broedende weidevogels. Om agrariërs hier in de toekomst nog beter in te ondersteunen, wordt het beleid aangepast en de subsidieregeling verruimd.

Klimaatdoelen

Belangrijke onderdelen van het ANLb zijn het weidevogelbeheer, het landschapsbeheer, het agrarisch waterbeheer, het beheer van randen langs akkers en sloten en specifieke ondersteuning voor bepaalde soorten. Vanaf 2023 is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die de klimaatdoelen ondersteunen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de aanleg van bosjes en de opvang van overtallig regenwater. Hier komt vierhonderdduizend euro per jaar voor vrij.

Weidevogels

GruttoAl sinds de jaren negentig neemt het aantal weidevogels in Nederland gestaag af. In Utrecht is het de afgelopen jaren gelukt hun aantal te stabiliseren en op sommige plekken zelfs te laten toenemen. Op dat voorzichtige succes wil de provincie voortbouwen. Daarom wordt de komende jaren extra geld (zo'n 1,5 miljoen euro per jaar) vrijgemaakt voor het Aanvalsplan Grutto, waardoor er meer kuikenland en plas-dras-locaties voor deze weidevogels kunnen worden gerealiseerd. Ook komt er meer aandacht voor andere weide- en akkervogels zoals de patrijs.

Natuurbeheerplan

De 'Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028' (pdf: 13,1 MB) vormt de basis voor de subsidiëring van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in de nieuwe subsidieperiode, die loopt van 2023 tot en met 2028. De visie wordt de komende maanden 'vertaald' naar het Natuurbeheerplan voor 2023, dat het inhoudelijk toetsingskader vormt voor de subsidies. De subsidiebeschikkingen worden eind 2022 afgegeven en kunnen via agrarische collectieven worden aangevraagd.

Financiering

De subsidies voor het agrarisch natuurbeheer worden gefinancierd door de Europese Unie (EU), de provincie Utrecht en de waterschappen. Op dit moment is er zeven miljoen euro per jaar beschikbaar, in de komende subsidieperiode zal dit bedrag groeien naar tien miljoen euro per jaar.

Tekst: provincie Utrecht
Foto's: provincie Utrecht; Koos Dansen