Droogte

Symposium: 'Van de regen in de droogte'

SoortenNL
14-JUN-2022 - Extreme droogte en plensbuien; de 1,5 graden opwarming van de aarde is moeilijk te stoppen. We zoeken met man en macht naar oplossingen en manieren voor hoe we hier in Nederland mee om kunnen gaan. Beregenen mag in sommige gebieden bij aanhoudende droogte niet, maar welk effect heeft dit op de biodiversiteit?

Vissen sterven ten gevolge van verdroging (Foto: Arthur de Bruin)

De natuur heeft het zwaar: beken vallen droog waardoor zeldzame vissen sterven, de voortplanting van amfibieën en libellen in droogvallende vennen en poelen mislukt, dassen kunnen niet meer bij hun lievelingsvoedsel (regenwormen) en veel planten hebben last van verdroging. Is het vasthouden van water dé oplossing? Tegen welke uitdagingen lopen boeren, waterschappen, overheden, terreinbeheerders en soortenorganisaties aan? En hoe kunnen we van elkaar leren en samenwerken aan oplossingen tegen verdroging? Die vragen staan centraal tijdens het symposium: Van de regen in de… droogte!

Wat doet het klimaat?

Weet u het nog? De drie (extreem) droge voorjaren/zomers van 2018-2019-2020. In 2021 was het natter dan gemiddeld, zodat grondwaterpeilen zich enigszins konden herstellen. Maar 2022 lijkt qua droog voorjaar weer tot ergste van laatste eeuw te behoren. Een geluk is dat per saldo over het jaar heen de hoeveelheid neerslag ongeveer gelijk blijft landelijk, maar het water tijdens de hoosbuien in andere jaargetijden spoelt snel en oppervlakkig af richting zee.

De rivierdonderpad is als 'kwetsbaar' opgenomen op de Rode Lijst

Het KNMI heeft klimaatscenario’s opgesteld  en recent het klimaatsignaal’21 afgegeven. Niet alleen neerslag zal grilliger worden, Nederland zal ook te maken krijgen met zeespiegelstijging (verzilting), meer extremen in hoge temperaturen, toename zwaardere stormen en bosbranden. Wie anders dan Gerrit Hiemstra kan de oorzaken en gevolgen beter uitleggen en ons tevens een boodschap meegeven!

Hoe reageert biodiversiteit is klimaatadaptatie dé oplossing?

Dat is een eenvoudige vraag, waar geen of niet een makkelijk en zeker geen eenduidig antwoord op valt te geven. Daarom zijn er tijdens het symposium diverse sprekers die vanuit verschillende soortgroepen hun blik werpen op de (toekomstige) situatie.

Arthur de Bruin duikt met ons het leven onder water in en vertelt over beken en beekvissen. Michiel Wallis de Vries en Ellen ter Stege leggen in een van de workshops uit hoe klimaatadaptatie in het beheer van heideterreinen een oplossingsstrategie kan zijn. Nila Taminiau en Leon Klein Tank geven in een andere workshop hun kijk vanuit het Waterschap hoe zij met waterbuffering aan de slag zijn. Baudewijn Odé waant zich al te midden van de flora rondom Bordeaux en wacht vol verwachting wat komen gaat, maar kunnen planten en de vegetatie zich wel zó snel aanpassen?

Arthur de Bruin gaat tijdens het symposium in op beken en beekvissen

Uiteraard willen we graag ook de boeren aan het woord. Want niet alleen natuur staat voor deze dilemma’s, ook het boerenbedrijf zal moeten mee bewegen. Om landbouwproductie te combineren met andere ecosysteemfuncties in deze veranderende klimaatomstandigheden, waarbij ook doelen voor biodiversiteit moeten worden nagestreefd. Wellicht is dit dé kans voor de innovatieve boeren om een toekomstbestendig bedrijf te creëren, waarbij stikstof, klimaat en biodiversiteit samengaat met productie. Alex Datema zal ons in deze uitdaging meenemen in zijn workshop en spiegelen met de zaal.

Wat neem je mee naar huis?

Je krijgt deze middag een goed beeld van de problemen, maar vooral ook oplossingsrichtingen waar we samen mee aan de slag kunnen gaan.

Karin Albers, dagvoorzitter, luidt deze dag over verdroging en droogte, de zoektocht naar klimaatadaptatie vanuit perspectief van mens én natuur, in. Middels een paneldiscussie warmen we al wat op om de knelpunten, standpunten en kansen vanuit de verschillende stakeholders in beeld te brengen en de eerste interactie aan te gaan.  

De verdieping volgt in de bovengenoemde workshops en tot slot zal Karin samen met de sprekers komen tot een synthese van hetgeen de workshops en interactie met de zaal heeft opgeleverd.

Tijd en locatie

We verwelkomen je graag op 30 juni in het Maria Montessorigebouw in Nijmegen. Kun je niet fysiek aanwezig zijn maar volg je het symposium graag digitaal? Bekijk het definitieve programma of meld je direct aan.

Tekst: Ronald Zollinger, Ravon en Sander Turnhout, SoortenNL
Foto's: Wageningen Environmental Research; Nienke Torensma