Draadgentiaan

Het Noordijkerveld, een nieuwe robuuste natuurkern in Gelderland

Provincie Gelderland
24-JUN-2022 - Dit voorjaar heeft de provincie Gelderland in het Noordijkerveld de laatste 10 hectare natuur ingericht. Daarmee is de kern van dit nieuwe natuurgebied gereed. De tijd en goed beheer moeten de rest doen. Bij de huidige inrichting is gestreefd naar herstel van het oude karakter van het gebied, met vochtige en droge heide en vennen.

Het Noordijkerveld (gemeente Berkelland, ten noordwesten van Neede) is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Met deze laatste missende percelen ontstaat een robuuste natuurkern van in totaal ruim 200 hectare (inclusief het waterwingebied van Vitens). Dat is essentieel voor alle soorten die er voorkomen. Zij hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen leven, zich voort te planten en veerkrachtige populaties te vormen. 

Toekomstplan vanuit historie

Het eerste plan voor het Noordijkerveld dateert al van het jaar 2000, in het kader van het reconstructieplan Neede-Borculo. Eigenaars en gebruikers, landbouworganisatie GLTO, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland hebben samen een inrichtingsvisie voor het Noordijkerveld opgesteld. De landbouwgronden in het gebied zijn uitgeruild en aangekocht om dit plan te kunnen realiseren.

De historie van het gebied was een belangrijk uitgangspunt van de visie. Rond 1900 was het onderdeel van een uitgestrekt heideveld, dat begin vorige eeuw is ontgonnen. Bij de huidige inrichting is gestreefd naar herstel van het oude karakter van het gebied, met vochtige en droge heide en vennen.

Inrichting helemaal afgestemd op natuur

DraadgentiaanAl sinds 2011 worden de natuurmaatregelen uit deze visie in fasen uitgevoerd. Eerst is het Noordijkerkanaal gedeeltelijk gedempt, om het gebied natter te maken. Ook zijn meteen de eerste percelen (bijna 40 hectare) ingericht, waarbij de voedselrijke bovengrond is verwijderd. In de jaren daarna heeft een aantal particulieren hun percelen omgevormd naar natuur. Dit voorjaar heeft provincie Gelderland de laatste percelen ingericht. Omdat de landbouw uit het gebied is verdwenen, is de drainerende watergang niet meer nodig en kan het waterbeheer afgestemd worden op de natuurpercelen. 

Eerste soorten laten zich zien

In de percelen die in 2011 zijn ingericht komen al soorten voor als draadgentiaan, moerashertshooi, klokjesgentiaan, gevlekte orchis en welriekende nachtorchis. Ook de boomkikker heeft zich er gevestigd. Met de uitbreiding van het gebied en de verdere vernatting zal het Noordijkerveld zich kunnen ontwikkelen tot een robuustere natuurkern.

Tekst: provincie Gelderland
Foto: Hans Dekker, Saxifraga