Natuurgebied de Gasterse Duinen

Standaardkostprijzen voor natuurbeheer geactualiseerd

OBN Natuurkennis
24-AUG-2022 - Provincies en terreinbeheerders hebben per 1 juli de standaardkostprijzen (SKP’s) voor het natuurbeheer geactualiseerd. Provincies gebruiken deze SKP’s voor het bepalen van de hoogte van subsidies die vanaf 1 januari 2023 worden verstrekt in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Dit NNN wordt onderhouden door terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de twaalf Landschappen en particuliere natuureigenaren. Denk bij beheer aan het knotten van wilgen, het snoeien van heggen en bomen, het maaien en afvoeren van vegetatie en het onderhoud van watergangen. Terreinbeheerders kunnen van de provincie een tegemoetkoming in de beheerkosten krijgen. Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) wordt 84 procent van de beheerkosten gesubsidieerd. De hoogte van deze subsidies wordt bepaald op basis van standaardkostprijzen (SKP’s).

Jaarlijks geïndexeerd

De SKP’s brengen de werkelijke, landelijk gemiddelde kosten voor natuur- en landschapsbeheer in beeld. Het gaat om de kosten van arbeid, materieel en materialen. De kosten worden door veel factoren beïnvloed en daarom worden ze jaarlijks geactualiseerd. Wageningen Environmental Research (WENR) bepaalt jaarlijks in opdracht van BIJ12 de actuele prijzen voor materieel, materialen en lonen. De SKP’s voor 2023 zijn op basis daarvan geactualiseerd. Daarnaast is een aantal kleinere aanpassingen meegenomen. Zo is het percentage niet-verrekenbare BTW opgehoogd vanwege veranderde belastingregels en is in het beheertype Open Duin het maken van stuifkuilen toegevoegd als reguliere beheermaatregel.

Meer informatie

Tekst: Leontina Burgers, Kennisnetwerk OBN
Foto: John Heijenga