paapje

De verkiezingen in 2023 gaan ook over vogels

Vogelbescherming Nederland
11-OKT-2022 - Op 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij natuurherstel en daardoor ook voor het herstel van vogelpopulaties. Vogelbescherming heeft al contact opgenomen met de verkiesbare partijen; we sporen ze aan om in hun verkiezingsprogramma’s prioriteit te geven aan natuur. Zodat u volgend jaar een ‘groene’ keuze kunt maken.

Nederland is een belangrijk vogelland. Ons gevarieerde landschap met water, polders, uiterwaarden en bossen biedt een onderkomen aan tal van vogels. Maar deze natuur is in slechte staat, onder andere door verdroging, vervuiling en vermesting. Daardoor staan leefgebieden van vogels onder druk en gaat het met veel vogelsoorten de verkeerde kant op, zelfs met gewone stadsvogels zoals de huismus en spreeuw.  

Actueler dan ooit

Niet voor niets is natuurherstel actueler dan ooit. De landbouw en de waterhuishouding zullen weer in evenwicht moeten worden gebracht met de natuur en het landschap om ons heen. Daarom moeten natuurvriendelijke landbouw, het verminderen van vervuiling, het bestrijden van droogte en wateroverlast en het creëren van een groenere en gezondere leefomgeving komende tijd hoog op de agenda staan – óók in het belang van vogels.

Stemmen voor natuur

De Provinciale Staten en de waterschappen spelen daarbij een belangrijke rol. De waterschappen zorgen in Nederland voor het regionale waterbeheer. En bij de provincies ligt onder meer de uitdaging om de landbouw om te vormen. Ook bij de planning van stedenbouw, wind- en zonneparken, recreatie en infrastructuur is de provincie nauw betrokken. U kunt deze bestuurders de goede kant op sturen: door op 15 maart te stemmen op partijen die zich hard maken voor de natuur.

Verkiezingsprogramma’s

Vogelbescherming heeft alvast contact gezocht met de verschillende partijen die zich verkiesbaar stellen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. We hebben ze opgeroepen om in hun verkiezingsprogramma’s een belangrijke plaats te geven aan natuurherstel. Bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan natuurinclusieve landbouw, door bermen, dijken en oevers natuurvriendelijk te beheren en door bij waterbeheer zo veel mogelijk water vast te houden. Dat is in het belang van natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder. En daarmee in het belang van ons allemaal.

Onze brief naar uw provincie

Wilt u weten welke adviezen we naar uw provincie of waterschap hebben gestuurd om de natuur en vogels te beschermen? Hieronder kunt u onze brieven (pdf; 105-162 KB) nalezen: 

Tekst: Mariël Verburg, Vogelbescherming Nederland
Foto: Marc Scheurkogel (leadfoto: paapje)