Oostelijke Vechtplassen

Nieuwe stap in realiseren natuurdoelen Oostelijke Vechtplassen

Provincie Utrecht
21-OKT-2022 - De provincies Utrecht en Noord-Holland hebben het 'Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028' vastgesteld. In het beheerplan staat welke maatregelen nodig zijn voor het behoud, het herstel en de verbetering van dit bijzondere stuk natuur.

De Oostelijke Vechtplassen is een uniek natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht en is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. Met het nieuwe beheerplan wordt een volgende stap gezet in het realiseren van de Natura 2000-doelen in het gebied.

Beheerplan aangepast na ontvangst zienswijzen

Het beheerplan lag tussen 28 maart en 15 mei zes weken ter inzage en treedt nu in werking. Er zijn 45 zienswijzen ingediend. In totaal hebben 18 van deze zienswijzen, die bijvoorbeeld gingen over ganzenbeheer en bedrijfsvoering in het gebied, geleid tot aanpassingen in de tekst van het beheerplan en actualisering van het beleid. Download het beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 (10,2 MB).

Beschermingsmaatregelen

Nu het beheerplan in werking treedt, gaat de provincie verder met de uitvoering van de beschermingsmaatregelen voor de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Dit doen wij in samenwerking met verschillende partners, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren. De Oostelijke Vechtplassen is een gebied met een rijk landschap waar verschillende bijzondere plant- en diersoorten leven. De komende zes jaar gaan de natuurbeheerders en het waterschap in het gebied aan de slag om de natuur te herstellen, te versterken en te beschermen.

De maatregelen zijn voor een deel nodig om de negatieve effecten van stikstofneerslag tegen te gaan. Door het teveel aan stikstof overwoekeren planten, zoals braamstruiken en brandnetels, de unieke soorten die in dit gebied voorkomen. Daarom worden de overwoekeraars verwijderd en de graslanden gemaaid. Daarnaast wordt vraat door ganzen en de rivierkreeften teruggedrongen. Om de moerasvogels te beschermen, worden de natte rietmoerassen en het waterriet hersteld. Binnen de grenzen van Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden gronden gebruikt om natuur te ontwikkelen.

Natura 2000

De Oostelijke Vechtplassen zijn in 2013 aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Het natuurgebied ligt tussen de Vecht en de westrand van de Utrechtse Heuvelrug. Het bestaat uit een reeks laagveengebieden met een afwisseling van meren en plassen, bos en open landschap, inclusief het zeldzame trilveen dat op nog maar enkele plaatsen voorkomt. Het gebied is belangrijk voor broedvogels van rietmoerassen en zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel waterriet en lange oeverzones. De Natura 2000-gebieden in Nederland zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde unieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Tekst: Provincie Utrecht
Foto: Staatsbosbeheer