Dierenambulance

Formats voor wildopvangcentra in Noord-Holland

Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research
2-DEC-2023 - Het is nodig om in de kwaliteit van wildopvangcentra te investeren. Eén van de vraagstukken waar deze centra tegenaan lopen, is hoe ze kunnen voldoen aan de beleidsregels van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wageningen Environmental Research is door de provincie Noord-Holland gevraagd om formats voor protocollen voor deze centra op te stellen om hen daarbij te helpen.

Wageningen Environmental Research heeft verschillende wildopvangcentra in Noord-Holland bezocht en de wet- en regelgeving gescreend. Hierdoor kregen de onderzoekers een beeld van de gang van zaken in de opvangcentra en hebben ze de formats zo goed mogelijk kunnen toespitsen op de praktijk. Daarnaast is een expertsessie gehouden, waarin deskundigen geraadpleegd zijn met betrekking tot de opgestelde conceptformats. Deze uitkomsten zijn verwerkt en de conceptformats zijn vervolgens voorgelegd aan de juridische afdeling van het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) en de beleidsmakers van provincie Noord-Holland.

Een 'blote' egel, deze vorm van kaalheid wordt vaak veroorzaakt door een schimmelinfectie en schurft

Op naar een landelijke basiskwaliteit

In de zienswijze ‘Dilemma's in de wildopvang’, gepubliceerd op 11 juli 2022 door de Raad voor Dierenaangelegenheden, wordt gepleit voor een landelijke basiskwaliteit van de wildopvang. Hierin staat de vraag centraal 'of en hoe een hulpbehoevend wild dier in Nederland moet worden geholpen en door wie.'

Het rapport met de formats levert een eerste bouwsteen voor deze basiskwaliteit en geeft een voorzet voor mogelijke vervolgstappen. Met de formats helpt de provincie de Noord-Hollandse wildopvangcentra te voldoen aan de wet- en regelgeving. De formats zijn vrij beschikbaar, waardoor ook wildopvangcentra elders in Nederland hier hun voordeel mee kunnen doen.

Bij de publicatie van deze rapportage zijn de beleidsregels van LNV nog niet definitief vastgesteld. Toch is besloten de formats alvast te publiceren volgens de conceptregels, omdat de provincie Noord-Holland verwacht dat deze niet veel zullen afwijken van de definitieve beleidsregels. Door de formats nu te publiceren hebben de wildopvangcentra meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels. Bovendien zijn de formats ook direct bruikbaar en nuttig voor de wildopvangcentra. Het betekent wel dat na de definitieve vaststelling van de nieuwe beleidsregels de formats gecontroleerd en eventueel aangepast zullen gaan worden.

Egelverblijven in een wildopvang

De volgende formats zijn opgesteld: Veterinaire zorg bij binnenkomst, Huisvesting, Verzorging, Vangen, hanteren en ontsnapping, Voeding, Hygiëne, Zoönose en infectieuze aandoeningen, Geboortebeperking, Terugzetten in de natuur, Exotenbeleid, Doden en Veiligheid. 

In het laatste hoofdstuk van het rapport beschrijven de onderzoekers de kennislacunes die zij hebben opgehaald bij de wildopvangcentra en deskundigen. Dit loopt uiteen van concrete informatie over de impact van wildopvang en (her)introductie van individuen in het wild tot en met richtlijnen voor de omgang met zoönosen door dierenartsen.

Meer informatie

Tekst: Fabrice Ottburg en Dennis Lammertsma, Wageningen Environmental Research
Foto’s: Fabrice Ottburg