Klimaatbuffer Onlanden bij Groningen

Natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering? Natuurlijk!

Provincie Overijssel
25-JAN-2020 - Nederlandse overheden zijn druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen, hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers maakt zich daarom hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering. Voorbeelden van klimaatbuffers zijn bijvoorbeeld verkoelend groen in de stad, rivieren met nieuwe nevengeulen die meer water bergen, dijken met vooroevers of aangroeiende kwelders aan de kust. De klimaatbuffers verminderen hittestress, overstroming en droogte en dragen tegelijk bij aan biodiversiteit. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers is een samenwerking tussen alle grote Nederlandse Natuurorganisaties.

Stresstesten

Overheden zijn afgelopen jaar volop bezig geweest met stresstesten: het in beeld brengen van welke plekken kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden. Naar aanleiding van deze testen gaan overheden, waterschappen en werkregio’s in 2020 in gesprek met verschillende belangenpartijen: welke effecten zijn urgent? En welke maatregelen zijn er nodig? Dit is het juiste moment om het belang van natuurlijke klimaatbuffers onder de aandacht te brengen. Als Nederland op de schop gaat, hebben wij een voorkeur voor robuuste natuurlijke maatregelen die lang meegaan!

Klimaatbufferambassadeurs

Hoewel natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering steeds vanzelfsprekender worden, is deze werkwijze nog lang niet 'mainstream'. Daar wil de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zich de komende tijd hard voor gaan maken. Daarom hebben zij de zogenaamde 'klimaatbufferambassadeurs' in het leven geroepen: vrijwilligers die hun expertise op gebied van water, natuur en lobby in willen zetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd. Op 16 januari organiseerden de Natuur en Milieufederaties, als partner van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een inspiratiedag voor toekomstige ambassadeurs. Maar liefst tachtig ambassadeurs in spé bereidden zich op deze bijeenkomst voor om als belangenbehartiger deel te nemen aan klimaatgesprekken, risicodialogen of gebiedsontwikkeling.

Word klimaatbufferambassadeur!

Wil jij je ook inzetten voor meer natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Word dan klimaatbufferambassadeur in jouw provincie. Informeer bij de Natuur en Milieufederatie in jouw provincie.

Groningen Friesland Drenthe
Noord-Holland Flevoland Overijssel
Zuid-Holland Utrecht Gelderland
Zeeland Noord-Brabant Limburg

Tekst: Ilse Jansen, Natuur en Milieu Overijssel
Foto: Natuur en Milieu Overijssel (Klimaatbuffer de Onlanden: een groot waterbergingsgebied vlak onder de stad Groningen. De onlanden voorkomt dat de stad onder de water loopt, zorgt voor verkoeling en biedt leefruimte voor dieren en planten)