bruinvis *uitsnede*

Soortbeschermingsplan bruinvis in voorbereiding

Zoogdiervereniging
4-JAN-2011 - Hoe staat het met de bruinvissen in Nederland en welke beschermingsmaatregelen zijn nodig? Om de bescherming van de bruinvis te waarborgen, wordt een soortbeschermingsplan opgesteld. Indien u zich bij deze zeedieren betrokken voelt, wordt ook uw inbreng gevraagd.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Hoe staat het met de bruinvissen in Nederland en welke beschermingsmaatregelen zijn nodig? Om de bescherming van de bruinvis te waarborgen, wordt een soortbeschermingsplan opgesteld. Indien u zich bij deze zeedieren betrokken voelt, wordt ook uw inbreng gevraagd.

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wordt er gewerkt aan een nationaal soortbeschermingsplan voor de bruinvis (Phocoena phocoena). Het doel hiervan is te beschrijven hoe Nederland de bruinvis in een gunstige staat van instandhouding wil brengen.

Bruinvis (foto: Richard Witte van den Bosch)

In de gehele Noordzee komen enkele honderdduizenden bruinvissen voor, een klein deel daarvan, enkele tienduizenden dieren, leeft in de Nederlandse wateren. Om de paar jaar wordt de staat van de bruinvis geëvalueerd. Op dit moment is de staat van de bruinvis beoordeeld als ‘matig ongunstig’. De redenen daarvoor zijn vooral zorgen over bijvangst, de leeftijdsopbouw en de effecten van (de aanleg van) windparken. De omvang van de populatie is op dit moment geen directe zorg.

Tijdens het opstellen van het beschermingsplan zal de huidige situatie ten aanzien van de bruinvis zo precies mogelijk worden geschetst en beoordeeld. Daarbij zal ook een inventarisatie gedaan worden van bedreigingen waaraan deze walvisachtige blootstaat.

Voor de opstelling van het beschermingsplan wordt nadrukkelijk contact gezocht met betrokken partijen die in de dagelijkse praktijk met het plan te maken krijgen, of die over relevante kennis en expertise omtrent de bruinvis beschikken. Zo nodig zullen in overleg met betrokken partijen maatregelen worden opgesteld, waarmee het voortbestaan van de bruinvis wordt gewaarborgd.

De inbreng van betrokken maatschappelijke partijen moet zorgen voor een plan dat kan bogen op draagvlak. Een beschermingsplan op maat waarin de professionele sectoren en de natuurbeschermers zich kunnen vinden.

U voelt zich wellicht betrokken bij deze zeezoogdieren. U kunt in dat geval per e-mail contact opnemen met de schrijvers, Kees Camphuysen en Marije Siemensma via soortbeschermingsplan_bruinvis@minlnv.nl.

Namens de schrijvers en het Ministerie van EL&I hartelijk dank voor uw inbreng.

Tekst: Kees Camphuysen en Marije Siemensma
Foto: Richard Witte van den Bosch, Zoogdiervereniging