holleweg limburg klein

Nog veel natuur in Limburgse bermen

De Vlinderstichting
10-FEB-2010 - In bermen in Zuid-Limburg komen veel bijzondere planten en dieren voor. Zeldzaamheden als schoorsteenwesp, boswitje en grote muggenorchis zijn er nog te vinden. Deze soorten hebben het de laatste tientallen jaren wel steeds moeilijker.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op woensdag 10 februari 2010

In bermen in Zuid-Limburg komen veel bijzondere planten en dieren voor. Zeldzaamheden als schoorsteenwesp, boswitje en grote muggenorchis zijn er nog te vinden. Deze soorten hebben het de laatste tientallen jaren wel steeds moeilijker.

Dit blijkt uit de resultaten van een studie van diverse soortbeschermende organisaties, die onlangs bekend zijn geworden. Veel van de bermen gaan sterk in kwaliteit achteruit. Bijvoorbeeld door inspoeling van meststoffen uit de aangrenzende landbouwpercelen en verkeerd beheer. Hierdoor verdwijnen verschillende soorten planten en dieren. Niet alleen bermen, maar ook andere lijnvormige elementen zoals holle wegen, houtwallen, heggen en de typisch Limburgse graften vormen het leefgebied van veel verschillende soorten. Planten als beemdkroon, bijenorchis en grote tijm komen nog in de bermen voor, en ook dieren als knautiabij, gouden sprinkhaan, wijngaardslak (foto rechts), icarusblauwtje en kleine vuurvlinder. Houtwallen worden onder andere gebruikt door amfibieën als de vinpootsalamander en de vroedmeesterpad, de schitterende grote kever het vliegend hert, de sleedoornpage (een dagvlinder), de eikelmuis en vleermuizen. Niet alleen als leefgebied zijn die lijnvormige elementen van belang. Ze zorgen er ook voor dat planten en dieren zich kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden die steeds geïsoleerder te komen te liggen.

Bermen en houtwallen kunnen prima verbindingsbanen vormen waarmee de kwaliteit van die natuurgebieden een stuk groter wordt. Door tijdens de inrichting en het beheer rekening te houden met de planten en dieren is in Limburg enorm veel te winnen. Voor behoud, herstel en een verdere ontwikkeling van de bijzondere flora en fauna in Zuid-Limburg is de inzet nodig van veel partijen. Om de gemeenten, wegbeheerders en natuurorganisaties te betrekken bij de verdere ontwikkeling vindt op donderdagmiddag 11 februari een symposium plaats over het beheer van de bermen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Hier komen alle betrokken partijen aan het woord over de manieren waarop de bermen weer hun belangrijke functie voor plant en dier terug kunnen terugkrijgen. Aan deze studiedag ligt het eerder genoemde onderzoeksrapport ‘Verkenning Herstel van kleinschalige lijnvormige infrastructuur Heuvellland’ ten grondslag. Dit rapport werd in 2009 uitgebracht door het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit van het ministerie van LNV. Soortbeschermdende organisaties zoals De Vlinderstichting, EIS-Nederland, RAVON, Zoogdiervereniging en Floron hebben hierin samengewerkt. U kunt het rapport ‘Verkenning Herstel van kleinschalige lijnvormige infrastructuur Heuvellland’ hier downloaden.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting