Rond vier historische molens in het Land van Heusden en Altena komen ‘voedselveldjes’, kruidenranden, lage bessenstruiken en hoogstambomen

Acht initiatieven voor de patrijs in Noord-Brabant (2)

3-JAN-2014 - In dit Jaar van de Patrijs zijn in acht Brabantse regio’s initiatieven genomen om een ommekeer teweeg te brengen in de teruggang van de akkervogel. Het aantal patrijzen is in Nederland namelijk met 95 procent gedaald ten opzichte van 1960. Het Coördinatiepunt heeft organisaties in acht regio’s een subsidie beschikbaar gesteld van € 5.000,00 voor concrete maatregelen om het leefgebied van de patrijs te verbeteren. Andere kenmerkende soorten van het kleinschalig agrarisch landschap kunnen daar op meeliften. Provincie Noord-Brabant financiert het project en investeert hiermee in een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. Tevens is er cofinanciering via de Nationale Postcodeloterij. In dit natuurbericht worden de laatste vier van de acht initiatieven beschreven.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In dit Jaar van de Patrijs zijn in acht Brabantse regio’s initiatieven genomen om een ommekeer teweeg te brengen in de teruggang van de akkervogel. Het aantal patrijzen is in Nederland namelijk met 95 procent gedaald ten opzichte van 1960. Het Coördinatiepunt heeft organisaties in acht regio’s een subsidie beschikbaar gesteld van € 5.000,00 voor concrete maatregelen om het leefgebied van de patrijs te verbeteren. Andere kenmerkende soorten van het kleinschalig agrarisch landschap kunnen daar op meeliften. Provincie Noord-Brabant financiert het project en investeert hiermee in een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. Tevens is er cofinanciering via de Nationale Postcodeloterij. In dit natuurbericht worden de laatste vier van de acht initiatieven beschreven.

Altena Biesbosch
Meeuwis Millenaar is gebiedscoördinator bij ANV Altena Biesbosch. “We gaan maatregelen treffen bij vier historische molens. Daar zijn nu al veel patrijzen te vinden. Het zijn kleinschalige gebiedjes met oude perceelsvormen met allerlei kleine lintjes, zoals hele lage heggetjes en andere ruigtes. We gaan daar voedselveldjes aanleggen, randen inzaaien met kruiden en beplanten met lage bessenstruikjes en we gaan hoogstamfruitbomen planten. In de voedselveldjes zaaien we allerlei soorten graan. De patrijzen komen in de herfst af op de gevallen appels van de hoogstambomen. Nog dit jaar willen we aan de slag. Daarnaast willen we streekbewoners stimuleren om kruidenmengsels in te zaaien, bijvoorbeeld op overhoekjes op hun erf. Ze krijgen dan gratis een zakje zaad en we registreren de locaties.”

Rond vier historische molens in het Land van Heusden en Altena komen ‘voedselveldjes’, kruidenranden, lage bessenstruiken en hoogstambomen (foto: Landschapsbeheer Nederland)

Drimmelen
“In Drimmelen gaan boeren struweelranden, meerjarige graanakkerranden en kruidenrijk grasland aanleggen rond hun erven”, vertelt Tim Eestermans van ANV Drimmelen. “We zijn nu in overleg met drie boeren. Zij zijn bereid om mee te werken. Concrete afspraken moeten we nog maken.”
Als het aan Eestermans ligt, blijven de struweelranden meer dan tien jaar liggen en de akkerranden meerdere jaren. “De boeren hebben voorkeur voor maatregelen rondom hun erf, omdat in het struweel en op overhoekjes op de erven al patrijzen huizen.”

Oirschot
Particulieren en boeren in het buitengebied van Oirschot zaaiden akkerkruiden en plantten struweel aan (foto: Landschapsbeheer Nederland)“In Oirschot is het B-team kartrekker”, vertelt Gerard Traa die zelf in het team zit. ‘B’ staat voor biodiversiteit. Hun project bestaat uit twee delen. Het eerste was het beschikbaar stellen van zaad van akkerkruiden aan particulieren en boeren buiten de bebouwde kom, met daarbij een vergoeding voor de grondbewerking. Veel mensen maakten daarvan gebruik. In totaal is dit jaar 60.000 vierkante meter ingezaaid. Het is de bedoeling dat de mensen het gewas in de winter laten staan. Het tweede deel is het uitzetten van 3.800 inheemse struiken en 800 vlinderstruiken onder de inwoners. Dat gebeurt nog vóór de winter. “De gemeente betaalt de struiken die binnen de bebouwde kom komen, omdat hier geen patrijzen voorkomen en we de bijdrage van het Coördinatiepunt op patrijzenlocaties willen inzetten. Het is de bedoeling dat de struiken niet te dicht bij elkaar worden geplant, zodat er ruigtes tussen kunnen ontstaan”.

Laarbeek
Een ander deelproject vindt plaats in de gemeente Laarbeek. “Gemeente Laarbeek heeft in 2010 de patrijs aangewezen als ambassadeursoort”, vertelt Rob Tielemans van die gemeente. “We hebben daarop als gemeente gezocht naar percelen in eigendom bij ons, die het meest kansrijk zijn voor patrijzen. In 2011 hebben we al een perceel in Lieshout ingericht. Dit jaar is een perceel aan de rand van Aarle-Rixtel omgevormd. Het is 1,6 hectare groot. Er zijn diverse maatregelen getroffen. Er zijn graanakkers aangelegd met meerjarige bloemenranden erlangs. Tussen de graanperceeltjes is struweel geplant, met onder andere bessenstruiken. Daarnaast zijn er ook lindebomen en oude rassen fruitbomen geplant. Het perceel ligt naast een woonwijk. In overleg met het IVN onderzoeken we nu of het perceel ook een educatieve functie kan krijgen. We zijn nu ook bezig met voorbereidingen om nog een perceel om te vormen, in Beek en Donk.”

Scholieren planten in Laarbeek lindebomen aan tijdens de boomplantweek. Ook fruitbomen en struwelen werden gepoot (foto: Landschapsbeheer Nederland)

Ga naar de andere vier initiatieven voor de patrijs in Noord-Brabant.

Tekst: Peter van Houweling, Landschapsbeheer Nederland
Meer informatie: Jochem Sloothaak, Brabants Landschap
Foto's: Landschapsbeheer Nederland