Appelrussula

Eindelijk handvatten voor het beheer van paddenstoelen

22-JAN-2014 - Paddenstoelen krijgen weinig aandacht in het natuurbeleid. In Europees opzicht bungelt Nederland ergens onderin de middenmoot van het paddenstoelenbeheer. Daar kan nu verandering in komen dankzij ‘Paddenstoelen in het natuurbeheer’, met onder andere handvatten voor het beheer van paddenstoelen, door Wim Ozinga, Eef Arnolds, Peter-Jan Keizer en Thom Kuyper.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Paddenstoelen krijgen weinig aandacht in het natuurbeleid. In Europees opzicht bungelt Nederland ergens onderin de middenmoot van het paddenstoelenbeheer. Daar kan nu verandering in komen dankzij ‘Paddenstoelen in het natuurbeheer’, met onder andere handvatten voor het beheer van paddenstoelen, door Wim Ozinga, Eef Arnolds, Peter-Jan Keizer en Thom Kuyper.

Paddenstoelen zijn een groot deel van het jaar onzichtbaar, ook bij beleid en beheer. “Een grotere rol voor paddenstoelen bij het natuurbeheer is om een aantal redenen gewenst,” zegt Alterra-onderzoeker Wim Ozinga. “Zo spelen ze een sleutelrol in het functioneren van veel ecosystemen. Daarnaast vertegenwoordigen ze een groot deel van de biodiversiteit met alleen al in Nederland ruim 5.000 soorten.

Zwarte bekerzwam (foto: Rob Chrispijn)

In diverse Natura 2000-habitattypen is de diversiteit aan paddenstoelen vele malen hoger dan de diversiteit aan vaatplanten. De mycologische diversiteit in veel landschappen in Nederland is in de twintigste eeuw echter sterk achteruitgegaan, vooral door vermesting, verzuring en verdroging. Er is nauwelijks sprake van beheer gericht op herstel. Doordat paddenstoelen andere eisen stellen aan hun standplaats dan planten profiteren ze niet automatisch van beheer gericht op planten.”

Het rapport ‘Paddenstoelen in het natuurbeheer’ van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) slaat een brug tussen beheerders van bos- en natuurterreinen aan de ene kant, en mycologen en hun inventarisaties aan de andere kant. In het rapport worden de Natura 2000-habitattypen beschreven die voor paddenstoelen waardevol zijn. Per biotoop wordt de paddenstoelenflora beschreven en worden kwaliteitsindicatoren gegeven. Voor beheerders wordt essentiële informatie gegeven over de mogelijkheden om via het beheer meer in te spelen op behoud en herstel van de diversiteit aan paddenstoelen.

Ondanks het potentieel grote effect van een afname van de diversiteit aan paddenstoelen op het functioneren van ecosystemen en op de levering van ecosysteemdiensten zijn er nog veel kennislacunes over het effect van beheersmaatregelen op de mycoflora. Er is hier in Nederland nog zeer weinig meerjarig onderzoek naar gedaan. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kennislacunes met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Het geheel is rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s.

Het rapport bestaat uit twee delen:

Tekst: Alterra Wageningen UR
Foto: Rob Chrispijn