Stelkampsveld

Met grondradar kijken in de bodem

Provincie Gelderland
29-DEC-2017 - In het Natura 2000-gebied Stelkampsveld bij Lochem zullen de komende jaren verschillende landbouwpercelen in natuur worden omgezet om zo een robuust natuurterrein met een goede waterhuishouding tot stand te brengen. Om de bodem van deze percelen gedetailleerd in kaart te brengen is nu een nieuw middel ingezet: de grondradar.

De bodem van het gebied is opgebouwd uit jong en oud dekzand op kalkrijk rivierzand. Kleine hoogteverschillen geven hier al een grote variatie. Bij eerdere inrichtingsprojecten bleek dat de bodem van oorsprong zeer gevarieerd is met veel klein reliëf. Daar zie je weinig meer van, omdat in de loop der tijd hoogteverschillen uitgevlakt zijn om goed bewerkbare landbouwpercelen te krijgen. Wanneer zulke percelen ingericht worden als natuurterrein, wordt doorgaans de bemeste bovenlaag afgegraven om een schrale bovengrond te krijgen. Maar het is natuurlijk nog mooier als bovendien het oorspronkelijke kleinschalige reliëf hersteld kan worden.

Het Groningse bureau Medusa Explorations BV heeft nu met een quad, uitgerust met een gammaspectrometer en grondradar, de bodemopbouw van de percelen in kaart gebracht. Door deze kaart te combineren met grondboringen kan het oorspronkelijke reliëf van de bodem in beeld gebracht worden.

Met behulp van een quad is de bodemopbouw in kaart gebracht

Met al deze informatie zijn we in staat om de laagtes weer te herstellen en krijgen we weer een gevarieerder gebied met interessante hoogteverschillen. Dat geeft verschillen in droge en natte delen, delen die gevoed worden met kalkrijk grondwater en delen waar regenwater de bodem binnendringt. En dat zorgt weer voor variatie in de plantengroei, van vochtige graslanden (blauwgrasland) tot heidevelden. En leefruimte voor boomkikker en kleine ijsvogelvlinder. Het is net als bij een pizza, de bodem is belangrijk.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland (leadfoto: Stelkampsveld); Medusa Explorations BV