Wandelen over Planken Wambuis vanuit Mossel

Maatschappelijk draagvlak voor natuur herstelt zich

Wageningen Environmental Research
1-JUN-2018 - Wageningen Environmental Research monitort al meer dan twintig jaar iedere vijf jaar het maatschappelijk draagvlak voor natuur, natuurbeleid en betrokkenheid onder een representatieve groep Nederlanders. Het blijkt dat het draagvlak voor beleidsmaatregelen om natuur te beschermen is toegenomen en dat de betrokkenheid van burgers bij natuur sinds de laatste meting hetzelfde is gebleven.

De overheid wil graag weten wat de mening is van de bevolking over natuur en natuurbeleid en in hoeverre mensen betrokken zijn bij de natuur en of de mening in de loop der jaren is veranderd.

Belang van natuurbehoud

Het maatschappelijk besef van het belang van natuurbehoud is substantieel en is in 2017, na een daling in 2013, weer toegenomen. Burgers vinden dat we ons terecht zorgen maken over de toekomst van de natuur en vinden het belangrijk dat de overheid voldoende geld uitgeeft aan natuurbehoud. Over het economische belang van natuur zijn de meningen verdeeld. Eén op de drie Nederlanders vindt dat natuur geen belemmering mag zijn voor economische vooruitgang, maar men kiest in de woonomgeving vaker voor het natuurbelang dan het economische belang. Geld verdienen met natuur vinden burgers de minst belangrijke functie van natuur.

Beleidsmaatregelen

Er is veel draagvlak voor verschillende beleidsmaatregelen om natuur te beschermen en te verbeteren, zoals het beschermen van bestaande natuurgebieden, van zeldzame planten en dieren en het beheren en onderhouden van natuurgebieden. Maar ook maatregelen zoals meer natuureducatie op scholen en het betrekken van bedrijven en burgers en bij natuur kan op grote steun van de bevolking rekenen. Het publiek ziet de overheid als hoofdverantwoordelijk hiervoor en zichzelf, natuurorganisaties en (landbouw) bedrijven in belangrijke mate als medeverantwoordelijk.

Betrokkenheid

De betrokkenheid bij natuur uit zich vooral in laagdrempelige activiteiten. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking bezoekt regelmatig natuurgebieden, stadsnatuur en het platteland. Vooral het gebruik van stadsnatuur neemt sinds 2006 toe. Twee derde van de Nederlanders is actief bij natuur en landschapsbeheer. Het gaat dan vooral om het ophangen van nestkastjes en afval van anderen opruimen. Bij onderhoud van natuur en landschap, natuureducatie, buurtoverleg of groene burgerinitiatieven is men veel minder actief.

Dwingelderveld

Monitoringsonderzoek

Het maatschappelijk draagvlak is in kaart gebracht op basis van drie hoofdindicatoren: belang van natuurbehoud, steun voor natuurbeleid en betrokkenheid bij natuur. Het belang van natuurbehoud gaat over de mate van besef bij de bevolking dat natuur bescherming nodig heeft, de mening over het algemeen belang van natuur en het natuurbelang in relatie tot economie. De tweede indicator, de steun voor het natuurbeleid, heeft betrekking op de noodzaak van overheidsingrijpen, de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming en concrete beleidsmaatregelen van de overheid. De derde indicator, betrokkenheid bij natuur, omvat het gedrag van mensen voor natuur.

Meer informatie

Tekst: Wageningen Environmental Research
Foto's: Agnes Monkelbaan, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0; Gouwenaar