bij Doorwerth raken de twee grootste Gelderse natuurgebeden, de uiterwaarden en de Veluwe, elkaar

Hoe gaat het met de Gelderse natuur?

Provincie Gelderland
2-JUN-2018 - De provincie Gelderland werkt hard aan het afronden van het Gelders Natuurnetwerk, het opheffen van barrières voor dieren en aan het herstel van verdroogde en vermeste natuurgebieden. Maar gaat het nu ook beter met de natuur? Dat wilden de leden van Provinciale Staten wel eens weten.

De provincie heeft nu een rapportage uitgebracht die hier (pdf; 4,0 MB) te downloaden is. De rapportage maakt gebruik van de Living Planet Index (LPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze wereldwijd veel gebruikte graadmeter brengt de grote ontwikkelingen in biodiversiteit in beeld. Het berekent het gemiddelde van de onderliggende soorten ten opzichte van het gemiddelde in 1990. 

Uit de berekening blijkt dat de algemene verslechtering van de biodiversiteit in Gelderland in vele opzichten tot stilstand is gebracht. De stijgers en dalers laten bij elkaar genomen een stabiel beeld zien. Zo is de trend bij zoogdieren en libellen positief maar bij vogels zien we nog een verslechtering.

De veldleeuwerik gaat ook in Gelderland sterk achteruit

Veluwe en cultuurlandschap staan onder druk

Met name op de droge zandgronden, zoals de Veluwe, en buiten natuurgebieden is nog geen sprake van herstel. Daar spelen structurele problemen die we als samenleving nog onvoldoende hebben kunnen aanpakken. Dat betreft de depositie van stikstof en - buiten de natuurgebieden - de achteruitgang van de flora en fauna van graslanden, houtsingels, kleine bosjes, bermen en sloten.

Forse opgave voor herstel

het hoogveen in het Wooldse veen is weer opgebloeidDe sterkste afname van de biodiversiteit in Nederland vond plaats in de periode tussen pakweg 1950 en 1990. Ondanks dat de afname van de biodiversiteit inmiddels grotendeels is gestopt, staat 40% van alle in Gelderland thuishorende planten en dieren nog steeds op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Er is dus nog een forse opgave voor herstel.

Lokaal mooie successen

Projecten op een groot aantal plekken in Gelderland tonen aan dat het goed mogelijk is om de biodiversiteit te herstellen. Veel natuurgebieden zijn afgerond tot robuuste eenheden en de waterhuishouding is verbeterd. Daardoor hebben veel zeldzame soorten weer goede populaties in Gelderland. Tegelijk is natuurherstel een proces van jaren; op veel plekken zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar, maar is het volledige effect nog niet bereikt. De rapportage geeft verschillende voorbeelden van succesvolle projecten.

Meer informatie

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland; Henny Brandsma, Buiten-Beeld; Robert Wolf