Werkster zandhommel Bombus veteranus

Vier projecten van start voor icoonsoorten in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
11-JUL-2018 - Sinds begin 2018 zijn vier projecten van start gegaan om het leefgebied van beschermde soorten in Zuid-Holland te versterken. Deze projecten focussen op veertig aansprekende en zeldzame ‘icoonsoorten’. Zo werken boeren en zoogdierexperts samen in het project ‘Boer zoekt vleermuis’ en beheert een groep vrijwilligers een stokoude boomgaard in Zoetermeer.

De provincie Zuid-Holland maakte onlangs in de Ontwerp visie rijke groenblauwe leefomgeving (pdf: 2.2 MB) op groen en waterrijk Zuid-Holland veertig icoonsoorten bekend om te monitoren en beschermen. Voorbeelden van deze icoonsoorten zijn de egel, de argusvlinder en de wilde hyacint (zie pagina 44 van het document voor de hele lijst). Door deze soorten en hun leefgebied te beschermen, lift de gehele Zuid-Hollandse natuur mee. Hieronder vindt u meer informatie over de vier projecten die begin 2018 van start gingen. In 2017 stelde de provincie Zuid-Holland subsidie hiervoor beschikbaar.

Lopende projecten icoonsoorten in Zuid-Holland

Patrijzen in de Bollenstreek

De patrijs staat symbool voor akkernatuur en akkervogels. Deze fazantachtige was vroeger alom aanwezig, maar is inmiddels op veel plekken in Zuid-Holland verdwenen. In de Bollenstreek houdt de patrijs nog stand, maar voor hoelang? De Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Geestgrond heeft de uitdaging opgepakt. Begin 2018 deed de vereniging in samenwerking met kenniscentrum SOVON een nulmeting van de patrijzenstand. Er blijkt nog één levensvatbare populatie van circa dertig broedparen voor te komen in de Bollenstreek. Nu worden maatregelen in beeld gebracht en wordt er samen met boeren en burgers een aantal proeven uitgevoerd om de populatie te versterken. Uit ervaring in andere regio’s is gebleken dat we het tij voor de patrijs kunnen keren met effectieve maatregelen, zoals de aanleg van kruidenrijke stroken voor dekking en het aanbieden van wintervoedsel.

Vragen over dit project? Klik hier om de contactpersoon te mailen.

Boer zoekt Vleermuis

Met het project ‘Boer zoekt Vleermuis’ werken boeren en zoogdierexperts samen aan maatregelen om de leefomgeving van vleermuizen te verbeteren in en rond de stallen van vijftig agrarische bedrijven in de Alblasserwaard en de Bollenstreek. Vleermuizen zijn nuttige insecteneters: één groep vleermuizen verorbert per nacht wel duizenden insecten. Boeren maken nog vaak gebruik van bestrijdingsmiddelen in stallen om voor het vee hinderlijke insecten tegen te gaan. Om stallen aantrekkelijker te maken voor vleermuizen, worden er vleermuiskasten aangebracht en waar nodig wordt de erfbeplanting uitgebreid. Het project verbetert de bescherming van vleermuizen en het vergroot de bewustwording bij boeren van het nut van vleermuizen.

Vragen over dit project? Klik hier om de contactpersoon te mailen.

Stadsnatuur Hof van Seghwaert

De Hof van Seghwaert is een stokoude boomgaard midden in een woonwijk in Zoetermeer. Het beheer van de boomgaard is overgenomen door een groep lokale enthousiaste vrijwilligers. In 2018 knappen zij een tweede verwaarloosde boomgaard op in de wijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren; de natuur komt op de eerste plaats. De Hof sluit aan op een oude boerenweg die als een groen lint door Zoetermeer loopt. De maatregelen richten zich op (icoon)soorten als egel, merel, huismus, weidehommel, vleermuizen, grondbijen, zwaluwen en de ijsvogel. Natuur in de stad biedt Zuid-Hollanders de grootste kans om met natuur in aanraking te komen. Met stedelijke icoonsoorten wil de provincie Zuid-Holland dit stimuleren en benadrukken.

Vragen over dit project? Klik hier om de contactpersoon te mailen.

Verbeteren leefgebied zandhommel

Werkster zandhommelEerder berichtte het EIS Kenniscentrum Insecten via Nature Today over de achteruitgang van de zandhommel: de vondst van een nieuwe populatie in 2016 en een nest in 2017. Het kenniscentrum gaat nu onderzoeken welke beheermaatregelen mogelijk zijn om het leefgebied voor de zandhommel in de Zuid-Hollandse Delta, het laatste bolwerk van de zandhommel in Nederland, te verbeteren. Samen met terreinbeheerders voert het kenniscentrum enkele pilots uit rondom het Haringvliet. Naast dat de maatregelen zandhommel helpen, zullen ze ook bijdragen aan het leefgebied van andere insecten en bestuivers.

Vragen over dit project? Klik hier om de contactpersoon te mailen.

Nieuwe ronde subsidie halverwege 2018

De Provincie Zuid-Holland verwacht na de zomer opnieuw subsidie open te stellen voor projecten die bijdragen aan het leefgebied van Zuid-Hollandse icoonsoorten. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Diederik van Bentum.

Tekst: Violet van Houwelingen, Provincie Zuid-Holland
Fotograaf: John Smith