Tuinschuurtje, tuinieren, bestrijdingsmiddelen

Vermindering toepassing glyfosaat

Provincie Noord-Brabant
7-DEC-2018 - De provincie onderzocht dit jaar de mogelijkheden om in Noord-Brabant het gebruik van glyfosaat zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de verlenging van de Europese toelating van glyfosaat in 2017, terwijl er ook berichten waren over schadelijke gevolgen hiervan.

Over de gevolgen voor de mens van glyfosaat, dat onder andere in het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup zit, bestaat nog veel discussie. Bewezen is dat bijen eerder sterven door gebruik van glyfosaat, vermoedelijk door aantasting van de darmflora. Agrochemieconcern Bayer, dat Monsanto heeft overgenomen, maakt 7 december 2018 samenvattingen van het eigen onderzoek naar de veiligheid van glyfosaat openbaar.

Maatregelen

De mogelijkheden om in te grijpen, zijn voor de provincie beperkt. Maar inmiddels heeft de provincie in de pachtovereenkomsten 2019 het gebruik van glyfosaat verboden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen was al verboden in het Natuurnetwerk Brabant, maar nu is gebruik van glyfosaat op provinciale gronden buiten dit netwerk ook verboden. De inschrijvingen van de potentiële pachters worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit – en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen - maakte meer kans op gunning van een cluster van percelen. De wijze van gunning stimuleert een duurzamer beheer van de pachtgronden in Brabant. Bij aantoonbaar gebruik van glysofaat moet de pachter een boete betalen en wordt hij drie jaar lang van pacht uitgesloten.

Ook voor tuinieren stimuleert de provincie het gebruik van alternatieven voor bestrijdingsmiddelen

Landelijk gelden er inmiddels verschillende verboden voor de toepassing van glyfosaat, vooral op verharde terreinen zoals asfalt of tegels. Sinds 1 november 2017 mogen professionals glyfosaat alleen nog in de landbouw toepassen op onverharde terreinen.

Alternatieven stimuleren

De provincie stimuleert het gebruik van alternatieven voor bestrijdingsmiddelen in bredere zin, zoals gebeurt in het kader van Schoon Water in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast is dit een onderdeel van klimaat- en milieubewust tuinieren, waar meerdere bewegingen zich voor inzetten, zoals Milieu Centraal, Velt en de klimaatapp Huisje Boompje Beter.

Monitoring

De eerstvolgende grote meetronde bestrijdingsmiddelen (Brede Screening Maasstroomgebied) vindt plaats in 2022. De provincie wil dan analyseren of de concentratie glyfosaat door de ingestelde verboden ook daadwerkelijk afneemt. Op basis daarvan kan opnieuw beoordeeld worden of het wenselijk is meer maatregelen te treffen of op te schalen naar landelijk, dan wel Europees niveau.

Meer informatie

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Pexels.com