Haematopus ostralegus. Scholekster

Provinciale verkiezingen: hoop voor boerenlandvogels?

Vogelbescherming Nederland
19-MRT-2019 - Een toenemend aantal politieke partijen besteedt in haar verkiezingsprogramma meer aandacht aan boerenlandvogels, vergeleken met vier jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming luidt de noodklok voor vogels van het platteland, die de laatste decennia dramatisch in aantal achteruitgaan. Het toekomstige beleid bepaalt het lot van deze vogels.

Verkiezingsprogramma’s onderzocht

Uit het onderzoek van Vogelbescherming Nederland blijkt dat GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP in al hun provinciale verkiezingsprogramma’s aandacht hebben voor boerenlandvogels. Ook bij D66, PvdA, 50PLUS en SP gebeurt dat in veel provincies. De achterhoede wordt gevormd door partijen die kritisch zijn over natuurbeleid, zeker als dat indruist tegen hun opvattingen over landbouw. Dit zijn de partijen CDA, VVD en PVV.

Achterhoede komt in beweging

ScholeksterVogelbescherming vindt het bemoedigend dat ook bij CDA en VVD een groeiend besef bestaat dat er meer moet gebeuren om de achteruitgang van boerenlandvogels te keren. Het CDA schenkt in vier provinciale programma’s meer aandacht aan de boerenlandvogels dan bij de vorige verkiezingen. Zo pleit deze provinciale partij in Limburg voor natuurinclusieve landbouw, waarbij de boeren een deel van hun akker inzaaien met bloemen en gewassen die aantrekkelijk zijn voor boerenlandvogels. En in Zuid-Holland wil het CDA kerngebieden aanwijzen voor weidevogels, om deze vogels en hun broedgebieden te beschermen.  

Grutto

Ook de VVD zegt in verschillende partijprogramma’s te willen investeren in weidebeheer voor het behoud van de 'unieke populatie weidevogels'. In Friesland wil deze provinciale partij de weidevogels behouden en ze kiest daarbij voor een integrale aanpak van ‘onderop’. Datzelfde geldt voor de VVD in Drenthe. Het is van groot belang voor het voortbestaan van veel boerenlandvogels dat dit soort beloftes na de verkiezingen worden nagekomen. In verschillende provincies lijken er na 20 maart meerderheden te komen die staan voor een stevig beleid voor het redden van boerenlandvogels. Daarmee wordt er een trendbreuk gerealiseerd na jarenlange achteruitgang.

Motie

VeldleeuwerikOnlangs werd bekend dat er in Noord-Holland sprake is van een dalende trend onder de weide- en akkervogels van meer dan 60 procent: fors boven het landelijk gemiddelde. Vogelbescherming riep de provincie op een actieplan op te stellen, om te voorkomen dat populaties van vogels als watersnip, wulp en veldleeuwerik binnen tien jaar zullen halveren. ChristenUnie heeft meteen na dit nieuws een motie ingediend om een provinciaal actieplan op te stellen. Deze motie is met brede steun aangenomen, en sluit goed aan bij de tendens in veel programma’s van politieke partijen.

Vogelbescherming roept alle partijen op dit momentum te benutten en na de Provinciale Statenverkiezingen concrete, voldoende gefinancierde actieplannen voor boerenlandvogels te ontwikkelen en uit te voeren. Gezien de aandacht voor boerenlandvogels in de verkiezingsprogramma’s moeten de aankomende coalitieakkoorden dit ook laten zien.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: scholeksters); Martijn van de Pol, NIOO-KNAW; Jankees Schwiebbe, Birdphoto; Hans Hut