Grutto en boterbloem

Teken nu de petitie voor natuurvriendelijke landbouw van het Wereld Natuur Fonds

WWF Nederland
21-MRT-2019 - Het gaat niet goed met de biodiversiteit op het Nederlandse boerenland. Natuurbeschermers én steeds meer boeren zien de noodzaak voor natuurvriendelijke landbouw. Maar dan moet het wel kunnen. De huidige wet- en regelgeving werkt boeren hierin nog te vaak tegen. Daarom is Het Wereld Natuur Fonds een petitie gestart om de Tweede Kamer op te roepen te kiezen voor echt natuurvriendelijke landbouw.

Het Wereld Natuur Fonds wil dat er een einde komt aan de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland en pleit daarom voor meer natuurvriendelijke landbouw. Want als we de natuur in Nederland willen herstellen, dan zullen we boeren en landbouw onderdeel van de oplossing moeten maken. En dat kan ook. Veel boeren willen graag verduurzamen, maar dan moet dat voor hen wel aantrekkelijk zijn en toekomstperspectief bieden. Met boeren, bedrijven en andere organisaties werkt het Wereld Natuur Fonds daarom samen aan oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw die biodiversiteit in Nederland herstelt. Hiervoor is ook steun van de politiek hard nodig. Want ook tijdens het debat op donderdag 14 maart over de insectensterfte bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer nog niet staat te popelen om écht werk te maken van biodiversiteitsherstel. Het Wereld Natuur Fonds roept dan ook alle Nederlanders met liefde voor de natuur op: doe mee en steun onze oproep voor meer natuurvriendelijke landbouw!

Teken de petitie via deze link 

Landbouw als onderdeel van de oplossing

Landbouwgebieden zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland, want natuur kent geen scherpe grenzen. Voorbeelden zijn de insecten die gewassen bestuiven en weidevogels en vlinders die leven in weilanden. Door natuurvriendelijke landbouw krijgen wilde planten en dieren meer kansen. Bijvoorbeeld via een rijker bodemleven, een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of bloemenranden langs weilanden. Zo kunnen bedreigde soorten zoals de grutto en veldleeuwerik zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

Positieve beweging: nu doorpakken!

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een landbouwvisie uitgebracht die een omslag naar duurzaamheid als uitgangspunt heeft. En uit onderzoek van Trouw blijkt dat 80 procent van de boeren verder wil verduurzamen, mits dit door de overheid gestimuleerd en beloond wordt. Daarnaast is in december door een unieke samenwerking van 19 partijen, waaronder het Wereld Natuur Fonds, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd met concrete plannen voor natuurherstel in Nederland. Deze positieve beweging motiveert om nog meer druk in Den Haag uit te oefenen om de ambitieuze landbouwvisie van de minister daadwerkelijk te vertalen naar concrete maatregelen voor natuur.

Teken de petitie via deze link 

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto: Hollandse Hoogte