Glasaalintrek in 2019 een stuk lager

Stichting RAVON
28-AUG-2019 - Vorig jaar werd langs de gehele Nederlandse kust een sterke verhoging waargenomen in de aantallen glasalen (jonge paling). Dit voorjaar waren de aantallen wisselend tussen de verschillende regio’s en kwamen een stuk lager uit dan in 2018.

Glasaal met driedoornige stekelbaars

De Europese aal is internationaal een ernstig bedreigde diersoort. Ieder voorjaar trekken jonge, doorzichtige glasalen vanaf zee onze binnenwateren in, meestal met een piek in april. Sinds 2000 schommelt de intrek (pdf; 3,4 MB) in de Noordzeeregio rond de 1,5 procent ten opzichte van de jaren ’60 en ‘70.

Op een groot aantal locaties langs de Nederlandse kust worden, in verschillende samenwerkingsverbanden, glasalen geteld met behulp van kruisnetten. Vorig jaar lagen de waargenomen aantallen een stuk hoger dan de jaren daarvoor, de hoogste aantallen gemeten sinds 2000. Dit jaar liggen in alle regio’s de aantallen aanzienlijk lager. In Zuid-Holland was de afname het sterkst, hier lagen de aantallen op vergelijkbare hoogte als in de eerdere ‘magere’ jaren 2015-2017. In Noord-Holland was de daling minder, de vangst was nog niet half zoveel als in 2018, maar wel zo’n drie keer hoger dan in 2017. Zeeland scoorde in 2019 qua niveau tussen Zuid- en Noord-Holland in.

Relatieve hoogte van de glasaalintrek in Noord-Holland (acht meetlocaties), Zuid-Holland (acht meetlocaties) en Zeeland (zes meetlocaties) over de maanden maart, april en mei. De index is geschaald naar het jaar 2017 waarin in alle provincies monitoring plaats vond. Het gemiddelde is weergegeven als stippellijn

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers krijgen we steeds meer inzicht in de intrek van glasaal en waar vispassages moeten komen. Zo werd eerder dit jaar door Waterschap Scheldestromen gestart met de bouw van een nieuwe vispassage bij Gemaal de Noord. De bouw is inmiddels afgerond en de vispassage ligt klaar voor het nieuwe intrekseizoen. De grote bijdrage die de vrijwilligers leveren, blijft niet onopgemerkt. Zo ontvingen de vrijwilligers in juni een internationale onderscheiding.

Vele vrijwilligers maken licht werk! Seizoensafsluiting met een deel van de vrijwilligers uit de projecten ‘Samen voor de Aal’ uit Zuid-Holland en Zeeland en de trekvismonitoring van de ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal’

De komende jaren gaan we de data uit de kruisnetmonitoring verder analyseren om nog meer meerwaarde te genereren. Dit gaan we onder meer doen door het opwaarderen en het opschalen van de regionale indexen. Dat is mogelijk dankzij een gulle donatie van de Nationale Postcode Loterij. Het doel is om door betere kennis en met passende maatregelen de aalpopulatie er bovenop te helpen.

'Red onze paling' is een gezamenlijk project van RAVON en de Good Fish Foundation en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.

Tekst: Martijn Schiphouwer, Mark Groen, Sanne Ploegaert & Edo Goverse, RAVON
Foto's: Sanne Ploegaert; RAVON; Mark Groen

Projectpartners: Hoogheemraadschap van Rijnland, Sportvisserij MidWest Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland, World Fish Migration Foundation.