Vanaf vandaag ook natuurnieuws van BIJ12 op Nature Today

BIJ12
12-APR-2020 - BIJ12 ondersteunt de 12 provincies bij hun taken op het gebied van Natuurinformatie en Natuurbeheer, Stikstof en Natura 2000, Faunazaken, Grondwaterschade en Beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen. Daarover valt veel te vertellen. Dit doen we onder meer via onze website, nieuwsbrieven en social media. En vanaf vandaag ook via Nature Today! Nu al meer lezen over wat wij doen?

Natuurinformatie en Natuurbeheer

Provincies zijn verantwoordelijk voor behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Terreinbeheerders en boeren die hier actief een bijdrage aan leveren, krijgen subsidie via de provincie vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). BIJ12 coördineert de uitvoering van dit subsidiestelsel. Daarnaast verzorgen we de coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens. Lees hier meer.

De Grutte Wielen

Faunazaken

Boeren ondervinden regelmatig schade – vaak aan hun gewassen - door natuurlijk in het wild levende dieren. Dit wordt ook wel faunaschade genoemd. Volgens de Wet Natuurbescherming zijn provincies verantwoordelijk voor het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade. BIJ12 voert deze regeling voor de provincies uit. Daarnaast adviseren we over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en doen we hier onderzoek naar. Verder rapporteren we elk kwartaal over de monitoringsdata van de wolf in Nederland. Lees hier meer.

De wolf

Stikstof en Natura 2000

De nieuwe aanpak van stikstof vraagt om informatie en expertise. BIJ12 geeft hier invulling aan. We geven informatie over toestemmingsverlening, de daarvoor benodigde natuurinformatie, het werken met AERIUS en monitoring. Bij onze helpdesk kan iedereen terecht met vragen over stikstof in relatie tot Natura 2000, het aanvragen van vergunningen of over het gebruik van AERIUS. Lees hier meer.

AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)

Door grondwaterwinning of onttrekking van grondwater kan schade aan gebouwen en landbouwgewassen ontstaan. De ACSG adviseert provincies over schade door grondwateronttrekkingen en –winningen. Ook bieden we inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie.

Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Provincies

Provincies maken voor de uitvoering van hun taken vaak gebruik van gemeenschappelijke applicaties en informatiesystemen. BIJ12 verzorgt het beheer van circa twintig gemeenschappelijke informatiesystemen, zoals het Zwemwaterportaal en de Risicokaart.

Tekst: BIJ12
Foto's: BIJ12; Sjon Heijenga