Kleine plevier op Bliek in het Haringvliet

Gespot op Bliek

WWF Nederland
19-JUN-2020 - Vis- en vogeleiland Bliek in het Haringvliet blijkt anderhalf jaar nadat het is aangelegd volop ruimte te bieden aan allerlei soorten kustbroedvogels en vissen. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling. Natuur volgt kansen en dat is meteen te zien op dit nieuwe leefgebied, midden in het Haringvliet.

Op het eiland zijn verschillende broedparen gespot: 2 kleine plevier, 10 kluut, 22 visdief, 8 dwergstern, 16 kokmeeuw, 2 kuifeend, 1 krakeend, 1 scholekster en 2 witte kwikstaart. Zelfs op een eiland zo klein als Bliek zijn de verschillen in broedlocaties te zien. Zo nestelen en broeden de kokmeeuwen in het midden van het eiland tussen de hoogste begroeiing, met daaromheen de visdieven. Lager op het eiland tussen de spaarzame vegetatie zitten de dwergsterns en tegen de hoogwaterlijn broeden de kluten. De kleine plevier zoekt de kaalste stukken op en blijft zo onopgemerkt door zijn formaat en schutkleur. De eerste kuikens worden over 2 tot 4 weken verwacht.

Visdief op Bliek

Bijzondere waarneming

Naast alle broedactiviteit werd ook een groep van 9 jonge dwergmeeuwen gespot op het eiland. Dwergmeeuwen broeden eigenlijk verder noordwaarts in Finland, de Baltische Staten en verder naar het oosten in Rusland. De doortrek door Nederland is kort en krachtig en vindt plaats tussen half april en half mei. Dat er begin juni nog een groep jonge dwergmeeuwen (schatting 1 jaar oud) bij Bliek te vinden is, betekent dat ze het gebied interessant vinden als potentieel broedgebied. Hoewel broedpogingen van nog niet geheel volwassen vogels vrijwel nooit uitvliegende jongen oplevert, is hun aanwezigheid op Bliek in deze tijd van het jaar een mooi voorteken voor het eiland Bliek en het Haringvliet!

Onder water

In de baai van de zandplaat zwemt veel jonge broedvis en langs de breuksteenrand zijn grotere vissen zoals brasem en harder actief aan het foerageren. Op de bodem rond het eiland zijn kleine botjes gezien. De larven van deze trekvis groeien op in de zoet-zout overgang van het Haringvliet en brengen het grootste gedeelte van hun volwassen leven door in rivieren. De sterns zijn actief aan het duiken in de omgeving van Bliek, wat aantoont dat er veel jonge vis zit. Deze visjes groeien de komende weken uit tot een perfect formaat voor de kuikens.

Dwergstern op Bliek

In ontwikkeling

Sinds eind 2018 staan de Haringvlietsluizen voor het eerst sinds de permanente afsluiting in 1970 op een kier. Hierdoor is er weer een geringe open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en -vogels. Toch ontstaat er dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom heeft WWF – in samenwerking met Staatsbosbeheer en Hoekschewaards Landschap – eind 2018 een eiland met onmisbare voedsel-, broed- en paaiplaatsen voor vogels en vissen gebouwd.

Het eiland ontwikkelt zich morfologisch gezien nog steeds door wind en golven. Duidelijk is dat de baai groter en ondieper is geworden met een steilrandje dat interessant zou kunnen zijn voor allerlei bijen en andere insecten. De geul tussen het grote en kleine broedeiland is gedeeltelijk verzand waardoor zich een strandje heeft ontwikkeld en een luwe ondiepe kreek die zich vult met hoog water en water vasthoudt met laag water.

Het nieuwe eiland maakte onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. Met steun van de Nationale Postcode Loterij werkten 6 natuurorganisaties aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De bouw van het eiland werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David, Stichting Dioraphte, andere fondsen en particuliere sponsors.

Bliek

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Gert Huijzers (leadfoto: kleine plevier)