Wageningse onderzoekers

Onderzoek naar broeikasgas in Polder Camphuis

Wageningen Environmental Research
30-SEP-2020 - Sinds half augustus staat er in Polder Camphuis nabij Groningen een bijzondere opstelling in het moeras. Onderzoekers van Wageningen University & Research meten hier hoeveel broeikasgas wordt vastgelegd en hoeveel er in de polder vrijkomt.

De proefopstelling, hier compleet met methaansensorHet klimaat is aan het veranderen doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 en methaan (CH4) vrijkomen in de lucht, bijvoorbeeld door energieproductie uit fossiele brandstoffen. Veengebieden zoals Polder Camphuis kunnen CO2 vastleggen zolang het gebied nat genoeg blijft; veen dat uitdroogt geeft die CO2 weer af aan de atmosfeer. Daarom is veenvernatting als maatregel opgenomen in het klimaatakkoord en is de waterstand in Polder Camphuis en Westerbroek vorig jaar verhoogd.

Metingen

In moerasgebieden blijven plantenresten op de bodem achter en ontstaat een veenlaag die vooral bestaat uit koolstofverbindingen. Natter maken van de natuur vergroot het moeras: er groeien meer planten en die nemen CO2 op uit de lucht en leggen dit vast. Tegelijkertijd kan veenvernatting ook extra uitstoot van het sterke broeikasgas methaan veroorzaken. Het is nog onbekend hoe groot deze effecten zijn en onder welke omstandigheden dit gebeurt. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen NL willen hier duidelijkheid over krijgen door metingen uit te voeren in samenwerking met onderzoekers van WUR.

De onderzoeksopstelling

Natuurlijke klimaatbuffer

Een natuurgebied zoals Polder Camphuis is een natuurlijke klimaatbuffer: er is ruimte voor natuur en het biedt oplossingen voor klimaatproblemen en behoeften in de omgeving zoals waterveiligheid, vermindering van CO2 en recreatie. Natuurlijke klimaatbuffers bieden ruimte aan regenwater bij extreem weer, maar natuurgebieden moeten daarvoor wel voldoende robuust zijn. Eerder dit jaar zijn er ook metingen gedaan in natuurgebied De Onlanden. De metingen worden gedurende drie jaar voortgezet. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot adviezen voor beheerders van veen- en moerasgebieden.

Wageningse onderzoekers in het veld samen met vrijwilligers van Natuurmonumenten

De vernattingsmaatregelen en het onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoeksthema ‘Klimaatenvelop Klimaatslim Bos, Natuur en Hout’.

Tekst: Wageningen Environmental Research
Foto's: Wageningen Environmental Research; Natuurmonumenten