Viltvlekzandbij - primair

Oproep aan regering: nu kunt u concreet iets betekenen voor bijen en andere bestuivers!

De Vlinderstichting
3-OKT-2020 - Binnenkort beslist de Europese Unie over een nieuwe richtlijn gewasbeschermingsmiddelen. Deze is sterk afgezwakt vergeleken met het oude voorstel, heeft vrijwel uitsluitend betrekking op honingbijen en gaat uit van een gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing. De Nederlandse regering moet deze afwijzen als ze beslist vanuit de eigen Nationale Bijenstrategie en de Toekomstvisie gewasbescherming.

Kleine vuurvlinder, een typische graslandvlinderIn 2013 kwam de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) met een voorstel voor een ‘bijenrichtsnoer’ voor de risicobeoordeling bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, in de volksmond beter bekend als bestrijdingsmiddelen vanwege hun schadelijke werking op insecten. Deze richtlijn gaf een zorgvuldige route met serieuze aandacht voor het voorzorgbeginsel om dergelijke schade te voorkomen. Onder meer werd aanbevolen om naast honingbijen ook wilde bijen en andere bestuivers als vlinders in de beoordeling mee te nemen. De richtlijn werd echter nooit geïmplementeerd. Zeven jaar later ligt er nu in Brussel een sterk vereenvoudigde richtlijn ter goedkeuring voor. De Nederlandse regering neigt ernaar om deze te steunen. De nieuwe richtlijn leunt geheel op de honingbij en op extrapolaties uit modelstudies die niet bedoeld zijn voor het doorrekenen van deze risico’s. De wetenschappelijke onderbouwing schiet dus tekort en wilde bestuivers blijven buiten beschouwing.

Enkele wilde bestuivers: v.l.n.r. dagvlinder, solitaire bij, hommel en zweefvlieg

Een 'wilde' bij: een behangersbijMet deze halfslachtige aanpak wordt een tijdbom gelegd onder het ingezette beleid van Nationale Bijenstrategie, de Toekomstvisie Gewasbescherming en de biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie. In een brief aan minister Carola Schouten dringt De Vlinderstichting er daarom samen met Natuurmonumenten, EIS kenniscentrum Insecten, Landschappen NL, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu op aan om de afgeslankte richtlijn af te keuren en aan te sturen op een herziening die beter recht doet aan het voorgenomen beleid om de bloembezoekende insecten er weer bovenop te helpen! Het is hoognodig, want de achteruitgang van insecten is evident en geeft absoluut geen aanleiding te komen tot verruiming van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is hét moment om te laten zien dat de regering daadwerkelijk iets wil betekenen voor de bestuivers en dat de Bijenstrategie meer is dan alleen maar een mooi document voor de bühne.

Tekst: Michiel Wallis de Vries, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling (leadfoto: viltvlekzandbij)