Getijdenpark Rotterdam

56% Nederlandse kiezers: economische groei en natuurbescherming en -herstel móéten hand in hand gaan

WWF Nederland
12-FEB-2021 - In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft onderzoeksbureau Ipsos de mening van Nederlanders gepeild over het thema ‘natuur in Nederland’. Uit de representatieve* enquête, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds, blijkt onder meer dat de helft (56%) van de kiezers vindt dat een volgend kabinet moet zorgen dat economische groei en natuurbescherming en -herstel in Nederland samengaan.

60% van de CDA-stemmers en 53% van de VVD-stemmers vindt dat economische groei en natuurbescherming samen moeten gaan. Ook meer dan 60% van SP-stemmers en 55% van de PvdA-stemmers zijn het hier (helemaal) mee eens, tegenover ruim een derde (35%) van de PVV-stemmers. Van GroenLinks- en D66-stemmers zijn respectievelijk 80% en 66% van mening dat economische groei en natuurbescherming hand in hand moeten gaan.

Coronacrisis

Bijna een kwart (24%) van de kiezers zet het belang van natuurbescherming en -herstel in Nederland in de top 5. De belangrijkste thema’s bij het bepalen van de stemkeuze zijn overigens ‘gezondheidszorg’ en ‘onderwijs’, die nog belangrijker zijn geworden sinds de coronacrisis.

Het is niet óf bouwen óf meer natuur

Ipsos heeft ook een stelling voorgelegd over de afweging tussen het bouwen van nieuwe woningen en het beschermen van de natuur. Een kwart (26%) zegt dat ruimte voor natuur belangrijker is, 29% wil juist meer bouwen. Schuijt: “Het lijkt erop dat een deel van de Nederlandse bevolking denkt dat het een keuze is tussen natuur óf bouwen van woningen. Dat is niet zo. Je kunt al veel bereiken met meer groen in steden en dorpen, waarvan bijna 70% van de kiezers aangeeft dat ze dit belangrijk vinden. Ook zijn er al fantastische ideeën om huizenbouw te koppelen aan meer ruimte voor natuurgebieden in de woonomgeving, vergroening van daken of natuurinclusief bouwen.” WWF roept de centrale overheid op de woningbouwopgave ‘groen’ aan te pakken.

Natuurvriendelijke landbouw

Bijna 40% van de kiezers wil dat er een omslag komt naar natuurvriendelijke landbouw, zelfs als dit leidt tot een vermindering van de veestapel en een lagere voedselproductie. Ruim 30% heeft hier geen mening over en 23% is het (helemaal) oneens met deze stelling. De helft van de stemmers op de PvdA (51%) en SP (52%) is het eens met de stelling. 36% van de VVD-stemmers is het hiermee eens en 25% is het oneens. Onder CDA-stemmers is 34% voor en 21% tegen.

“Het is van groot belang dat een volgend kabinet een duidelijke koers uitzet voor een omslag naar natuurvriendelijke landbouw. Dat komt niet alleen de natuur die nu lijdt onder intensieve landbouw ten goede, maar ook onszelf. Rijke, diverse natuur is nodig voor schoon water, bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagbestrijding voor onze voedselproductie én natuurlijk om van te kunnen genieten”, aldus de WWF-directeur.

Klimaat

Opvallend is dat evenveel ouderen (23%) als jongeren (26%) het thema ‘natuur en milieu’ belangrijk vinden. Jongeren vinden, iets meer dan ouderen, het thema klimaat belangrijk bij het bepalen van hun keuze (30% versus 22%).

*Onderzoeksverantwoording: deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1.011 stemgerechtigde Nederlanders tussen 4 en 7 januari 2021. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2017) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. Foutmarges lopen uiteen van ongeveer één tot ongeveer drie procent.

Tekst: Amy Greve, Wereld Natuur Fonds
Foto: Maico Barneveld, DeFotoblogger