kievit

Vogelbescherming pleit voor 'Basiskwaliteit Natuur' als voorwaarde voor herstel

Vogelbescherming Nederland
21-APR-2021 - Het platteland is stiller geworden sinds grutto en veldleeuwerik op veel plekken verdwenen zijn. Bijen en andere insecten nemen sterk in aantal af. Het zijn symptomen van een verzwakte natuur. Vogelbescherming Nederland pleit daarom voor een ’Basiskwaliteit Natuur’: een minimaal kwaliteitsniveau waaraan onze omgeving moet voldoen.

Op woensdag 21 april organiseert Vogelbescherming Nederland het symposium ‘Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel’ in Cuyk. Tijdens dit symposium wordt ook het bijzondere boek Nederlandse vogels in hun domein gepresenteerd.

Veel algemene dieren en planten nemen vooral in het boerenland en de stad, maar ook in natuurgebieden, sterk in aantal af. Denk aan vogels als grutto, kievit, veldleeuwerik, spreeuw en aan veel soorten insecten, zoals de argusvlinder. Ook een plant als het madeliefje vind je nog maar zelden in een weiland. De oorzaken hiervoor zijn divers: chemische bestrijdingsmiddelen, onnatuurlijk waterbeheer, intensief landgebruik, klimaatverandering, uitstoot van onder andere stikstof en fijnstof en het verdwijnen van veel landschapselementen, zoals sloten en houtwallen. Om te zorgen voor werkelijk herstel van populaties van dieren en planten, moeten er zowel in, maar zeker ook buiten natuurgebieden, maatregelen genomen worden.

Grutto

Basiskwaliteit Natuur als bindend uitgangspunt

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen: de energietransitie, de verduurzaming van de landbouw, het oplossen van de woningnood, het economisch herstel en het herstel van de biodiversiteit. Deze problemen geïsoleerd aanpakken is niet effectief. We hebben een samenhangende en gedragen aanpak nodig die de leefbaarheid van ons land wezenlijk verbetert en bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van onze maatschappij. Het realiseren van Basiskwaliteit Natuur in stad, het landelijk gebied en natuurgebieden biedt daarvoor een aantrekkelijk bindend uitgangspunt.

Kievit met jong

Milieu, inrichting en beheer zijn bepalend

Basiskwaliteit Natuur is de minimale kwaliteit van het landschap waarbij kenmerkende algemene soorten in flinke aantallen aanwezig zijn. Welke soorten dat zijn, verschilt natuurlijk per landschap. De kwaliteit wordt bepaald door de milieuomstandigheden, de inrichting van het landschap en het beheer. Maar hoe bereik je de noodzakelijke Basiskwaliteit Natuur? Daar gaat het symposium in Cuyk over. We gaan gezamenlijk Basiskwaliteit verkennen en een oproep formuleren aan iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren.

Boekpresentatie Nederlandse vogels in hun domein

In de middag zal een bijzonder boek worden gepresenteerd en aangeboden aan demissionair minister Carola Schouten van LNV: Nederlandse vogels in hun domein (pdf; 4 MB). In dit prachtig vormgegeven boek worden de algemene en karakteristieke vogelsoorten behandeld die thuishoren in de veelheid aan Nederlandse landschappen: van wad tot stad. Het boek leidt u langs kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen, bos, boerenland en stedelijk gebied.

Grutto

Prijsvraag ‘Basiskwaliteit realiseren’

Vogelbescherming zal een drietal inspirerende initiatieven belonen waar in de praktijk hard aan Basiskwaliteit Natuur wordt gewerkt; in het stedelijk gebied, in de bossen en in het landelijk gebied. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven zal deze prijsuitreiking voorzitten, met als juryleden Prof. Dr. J.H.J. (Joop) Schaminée, Dr. A.H.F. (Anton) Stortelder, Dr. R. (Robbert) Snep en Ir. R. (Rino) Jans.

Lees hier meer over Basiskwaliteit Natuur.

Bekijk hier (pdf; 3,9 MB) onze rijk geïllustreerde uitleg over hoe je Basiskwaliteit Natuur kunt herstellen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jelle de Jong; Erik Kleyheeg; Ronald van der Graaf