BIJ12 actualiseert kennisdocument over de grote modderkruiper

BIJ12
1-NOV-2021 - Ruimtelijke activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde diersoorten. Denk aan het rooien van bomen, baggeren of bouwen. In speciale kennisdocumenten voor beschermde diersoorten staat welke maatregelen vaak gebruikt worden om schade te voorkomen of te beperken. Het kennisdocument over de grote modderkruiper is onlangs vernieuwd en voorzien van nieuwe kennis over de soort.

Het kennisdocument dient als leidraad voor iedereen die betrokken is bij activiteiten in de ruimtelijke omgeving. Het doel ervan is iedereen te voorzien van de meest recente kennis over de beschermde soort. De twee voornaamste doelgroepen van het kennisdocument zijn de initiatiefnemers van ruimtelijke activiteiten (een particulier of een instantie) en de provincie die optreedt als bevoegd gezag wanneer ontheffingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming aan de orde is.

Van bever tot watervleermuis

Op dit moment zijn er voor 21 beschermde diersoorten kennisdocumenten beschikbaar. Denk aan de bever, de gierzwaluw en de watervleermuis. Deze documenten worden namens provincies door BIJ12 beheerd. Ieder kennisdocument geeft – naast veel informatie over de soort en de manier van onderzoek doen – een uitgebreide beschrijving van maatregelen die ingezet kunnen worden om negatieve effecten van een activiteit te voorkomen of te beperken. Zo kan bijvoorbeeld aangeraden worden om werkzaamheden in fases uit te voeren, in plaats van in één keer. Of om met andere apparatuur te werken.

Nieuwe inzichten

De kennisdocumenten stammen uit 2017 en worden de komende jaren geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en inzichten. Het eerste geactualiseerde kennisdocument is dat van de grote modderkruiper. Deze slangachtige vis van zo’n 25 centimeter leeft in wateren met een dikke modderlaag. De soort is in Nederland aangewezen als een beschermde inheemse diersoort en staat daarnaast op de Rode Lijst Vissen (2016). De afgelopen jaren is veel nieuwe (praktijk)kennis over de grote modderkruiper opgedaan. Zo is er bijvoorbeeld meer duidelijk over de effectiviteit van bepaalde maatregelen ten gunste van deze soort: wat werkt wel en wat niet. Ook is er nieuwe kennis over onder meer de voortplantingsperiode en de geschikte habitat van de grote modderkruiper. Dit is nu opgenomen in het geactualiseerde kennisdocument.

Ecologische en juridische expertise

Een speciale werkgroep, met zowel ecologische als juridische expertise, heeft het document van de grote modderkruiper herschreven op basis van nieuwe of gewijzigde inhoudelijke (ecologische) kennis. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van Wageningen Environmental Research, Netwerk Groene Bureaus, RAVON, Omgevingsdiensten en provincies. Lennart Zwart, nam namens de provincie Groningen deel aan de werkgroep: "Door een enthousiast en betrokken team is hard gewerkt aan dit vernieuwde kennisdocument. We zijn er trots op dat alle partijen zich hierin kunnen vinden."

Ook Jan Kranenbarg, teamleider Reptielen & Amfibieën bij RAVON, werkte mee aan de actualisatie. "We zijn blij dat de nieuwste onderzoeksresultaten verwerkt zijn in het document. Nu kunnen we weer even vooruit." Jeroen Ostendorf, senioradviseur Vitaal Platteland bij het Interprovinciaal Overleg, zegt over de toepassing van het kennisdocument: "Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid is iedere provincie vrij in de invulling daarvan. Daarom is dit document een kennisdocument waarin beleidsneutrale informatie staat over de soort en bevat het dus, net als in de vorige versie, geen beleidskeuzes."

Bekijk hier het kennisdocument grote modderkruiper (pdf; 3,9 MB).

Goed om te weten: aan het nieuwe kennisdocument Grote modderkruiper zijn release notes (pdf; 108 KB) toegevoegd, zodat de lezer kan zien wat gewijzigd is ten opzichte van die van 2017. De laatste versie is te vinden bij12.nl/kennisdocumenten.

Tekst en foto: BIJ12