Salmsteke Schoonhoven - de Bol

Meer natuur en nieuwe recreatieplas bij Salmsteke

Provincie Utrecht
22-JUL-2023 - Een jaar geleden ging de eerste schop in de grond voor de herinrichting van de uiterwaard Salmsteke aan de Lek bij Jaarsveld. Met als stip op de horizon een toekomstbestendige uiterwaard waar ruimte is voor natuurontwikkeling en recreatie. Het resultaat mag er zijn. In de uiterwaard zijn nu een getijdegeul, een zwemplas, wandelpaden en tijdelijke horeca te vinden.

De provincie Utrecht, de gebiedspartners, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan een duurzaam en toekomstbestendig plan voor uiterwaard Salmsteke. Omdat tijdens deze samenwerking verschillende opgaven zijn gecombineerd, konden de projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer.

Zwemplas en meer biodiversiteit

De provincie Utrecht werkt continu aan een mooie en gezonde leefomgeving voor haar inwoners. Mirjam Sterk, gedeputeerde van de provincie Utrecht is dan ook zichtbaar blij met het resultaat: “Als provincie werken we vanzelfsprekend graag mee aan dit soort samenwerkingsvormen, waarbij overheden en andere partijen sámen een gebied mooier en aantrekkelijker maken. De nieuwe inrichting heeft ervoor gezorgd dat een paar hele belangrijke doelen die wij als provincie hebben, gehaald zijn. Zo is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) versterkt. Er is een toename van de biodiversiteit in het gebied. Het is aantrekkelijker geworden voor de dierenpopulatie, omdat de graslanden verbeterd zijn. Maar ook aan de inwoners is gedacht. Omdat het gebied toegankelijk is gemaakt, kunnen zij volop van de nieuwe natuur genieten en tijdens warme dagen lekker afkoelen in de nieuwe zwemplas.”

Maatregelen voor een rijkere natuur

In de uiterwaard zijn in de nevengeul de natuurlijke rivierprocessen teruggebracht. Deze zijn door het ‘normaliseren’ oftewel rechttrekken van de rivier rond 1900 verdwenen. Denk hierbij aan plaatselijke verschillen in stromingssnelheid, dieptes, sedimentatie en erosie. De geul kan namelijk dienen als paaiplaats voor vissoorten als winde en rivierrombout. Ook dient de geul als groeiplaats voor planten, zoals rivierfonteinkruid. Dit zijn planten die niet kunnen groeien in de snelstromende, diepe hoofdstroom van de rivier.

In de nevengeul staan dode bomen. Dood hout onder water is een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. Tussen het hout leven graag ongewervelde dieren die weer als voedsel dienen voor vissen en vogels.

Vertegenwoordigers van alle organisaties en omwonenden met anker in uiterwaard Salmsteke bij Jaarsveld aan de Lek

Anker langs de oever

De oplevering van de uiterwaard vierden omwonenden en alle betrokken partijen samen op 23 juni. Hierbij werd een anker, dat tijdens de werkzaamheden is gevonden, symbolisch aan het gebied gegeven. Dit heeft nu een mooie vaste plek langs de oever gekregen.

Versterkte Lekdijk

Naast de herinrichting van de uiterwaard, bestaat de gebiedsontwikkeling uit versterking van de Lekdijk. Dat doet het waterschap. Het werk voor de dijkversterking is naar verwachting eind 2024 klaar.

Meer informatie

Tekst en foto's: provincie Utrecht