De onlanden

Webinars Natuur in de Provincies

SoortenNL
26-AUG-2023 - Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid in Nederland zijn provincies belangrijker dan ooit voor natuur en landschap. Maar de realisatie blijft achter bij de verwachtingen. Het Living Planet Report Nederland brengt in beeld wat de stand van zaken is met betrekking tot natuur en er worden oplossingsrichtingen verkend. In een reeks webinars brengen we in beeld wat dat betekent voor provincies.

Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. We zien dat herstel kan werken, door landschappelijk ingrijpen of door beheermaatregelen, maar iconische successen zoals de otter of de zeearend worden teniet gedaan door verdere achteruitgang van algemene soorten zoals egels of stadsvogels. Open gebieden zoals duinen en heidegebieden blijven achteruitgaan en op het boerenland vindt een kaalslag plaats. Dat is een dubbele boodschap: natuurherstel kan echt werken, maar je moet het wel ook echt doen en niet alleen op papier.

De zeearend wordt gezien als één van de grootste succesverhalen van de Nederlandse natuurbescherming

Natuurpact

De provincies moeten aan het werk, niet omdat ‘het moet van Brussel’ maar omdat een gezonde leefomgeving voor iederéén van belang is, of je nu boer bent of burger of natuurliefhebber of alle drie tegelijk. En daar zijn wel wat verbeterpunten te vinden, bijvoorbeeld bij de implementatie van de natuurwet door de Provincies. In 2013 maakten rijk en provincies afspraken over de ambities en financiering van het Nederlands natuurbeleid in het Natuurpact (pdf: 0,2 MB), maar die afspraken bleken al vrij snel onvoldoende om aan de minimale verplichtingen te kunnen voldoen.

Lerende evaluatie

Verschillende gerechtelijke uitspraken hebben dat inmiddels ook onderstreept: de wettelijke basis moet goed zijn. Maar je komt er alleen als het beleid ook praktisch uitvoerbaar is. Dat kan alleen als het inhoudelijk klopt en er logische samenhang is tussen verschillende aspecten van ruimtelijk beleid. Als je het goed doet, biedt natuurherstel een oplossing voor problemen die we ervaren met vraagstukken op het gebied van water, klimaat, wonen, gezondheid en leefbaarheid. Dat blijkt ook uit de lerende evaluatie van het Natuurpact.

De aantallen egels zijn in de laatste twintig jaar gehalveerd

Living Planet Report

Om daar lering uit te trekken, is het heel belangrijk dat debatten, keuzes, beslissingen en oplossingen gebaseerd zijn op goede en goed onderbouwde informatie. Daarom organiseren SoortenNL en WWF-NL een reeks webinars over wat we weten over de stand van zaken in de natuur. We baseren deze webinars op het Living Planet Report dat wordt opgesteld door WWF, de soortenorganisaties en Naturalis op basis van gegevens en trends van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Natuurdata

Dit rapport – en veel andere rapporten, evaluaties en onderzoek – is gebaseerd op data afkomstig uit meetprogramma’s zoals het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en/of verspreidingsdata zoals die beschikbaar gesteld worden in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Die informatie is allemaal publiek beschikbaar op het Compendium voor de Leefomgeving. In het webinar natuurdata hebben we onlangs laten zien hoe deze data tot stand komen en welke betekenis je eraan toe kunt kennen (en welke niet).

Aanmelden webinar

Elke provincie is uniek en staat voor eigen, specifieke uitdagingen. Uit capaciteitsoverwegingen bieden we de webinars echter geclusterd aan. Aanmelden kan hier.

5 september 13.00 tot 14.00 Groningen, Friesland en Drenthe
5 september 15.00 tot 16.00 Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland
12 september 13.00 tot 14.00 Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel
12 september 15.00 tot 16.00 Noord-Brabant en Limburg

Opbouw

Het webinar is een algemene introductie bedoeld voor statenleden en ambtenaren van provincies, waterschappen en gemeenten, maar het kan natuurlijk door iedereen gevolgd worden. Het heeft een generiek deel en een specifiek deel en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De antwoorden worden verzorgd door een panel van experts uit de verschillende soortenorganisaties, tijdens het webinar of achteraf via een mailing aan de deelnemers. In die mailing vindt u ook de bronnen netjes op een rijtje en een link waarmee u het webinar nog eens terug kunt kijken of kunt delen. Mocht u het webinar niet online bij kunnen wonen maar wel geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden zodat u wel de informatie en de terugkijklink krijgt.

De voorheen algemene heivlinder gaat in Nederland hard achteruit. Het zeldzame broertje, de kleine heivlinder, is zo goed als verdwenen

Vervolg

We weten in Nederland heel veel van onze natuur en de grote lijnen hebben we daarom scherp in beeld. Maar we weten niet alles en omdat de druk op de ruimte in ons land groot is, is de informatiebehoefte in sommige gevallen heel specifiek. Dus behalve een algemene introductie is het webinar ook een uitnodiging om – samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek en anderen – verder te verkennen wat er aan informatie nodig is om het beleid van de provincies en uitvoering ervan verder aan te scherpen en beter te richten.

Tekst: SoortenNL
Foto’s: Sander vd Werf (leadfoto: als natuurherstel wordt gecombineerd met waterberging, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in De Onlanden in Drenthe, zien we vaak goede resultaten); RG Hendriks; Onésime; Kars Veling