Steenmarter
VOOR EENMALIG GEBRUIK

Jaar van de Steenmarter afgelopen

Zoogdiervereniging
17-DEC-2013 - Het Jaar van de Steenmarter is bijna afgelopen. Er is dit jaar veel gebeurd rondom de steenmarter. Er is onder andere een speciale steenmarterkast ontwikkeld, de website www.steenmarterinfo.nl werd gelanceerd en er was een symposium over steenmarteroverlast voor professionals. Wat voor 2013 nog resteert is een dringende oproep aan gemeentes en provincies: neem uw verantwoordelijkheid.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Het Jaar van de Steenmarter is bijna afgelopen. Er is dit jaar veel gebeurd rondom de steenmarter. Er is onder andere een speciale steenmarterkast ontwikkeld, de website www.steenmarterinfo.nl werd gelanceerd en er was een symposium over steenmarteroverlast voor professionals. Wat voor 2013 nog resteert is een dringende oproep aan gemeentes en provincies: neem uw verantwoordelijkheid.

Vertraging
Steenmarters staan er om bekend dat zij overlast kunnen veroorzaken, maar met preventieve maatregelen is dat vaak te voorkomen. In gebieden met steenmarters wordt dit ook geadviseerd. Er zijn veel plekken waar deze dieren terecht kunnen zonder overlast te veroorzaken. Daar waar zij overlast veroorzaken kun je beter voorkomen dat de soort zich vestigt. Op de website www.steenmarterinfo.nl geven we hiervoor tips. Dezelfde maatregelen zijn ook toe te passen wanneer men wil optreden tegen daadwerkelijke overlast. Maar meestal is dan wel eerst een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig, omdat de steenmarter beschermd is. Dit is niet voor niets, want zo wordt voorkomen dat al te buitensporige maatregelen worden genomen. Maar in overlastsituaties kan dit wel zorgen voor onnodige vertraging.

Steenmarter (foto: Dick Klees)

Ontheffingverlening goed regelen
Het resultaat is dat mensen langer met overlast moeten omgaan of dat er op illegale wijze wordt gehandeld. Dit is niet alleen ongewenst maar ook onnodig. Provincies kunnen bijvoorbeeld aan gemeentes, onder voorwaarden, een algemene steenmarterontheffing geven. Daarna kan onder die ontheffing sneller worden gehandeld. En dan is niet meer voor elke situatie een aparte ontheffing nodig. Hiervoor is actie nodig van gemeentes en hun provincie, maar daarna kan dit direct voor meerdere jaren zijn geregeld. In onder meer Gelderland en Drenthe is dit al op een dergelijke manier georganiseerd, wie volgt?

Is het wel een steenmarter?
Aan een ontheffing moeten goede voorwaarden worden verbonden, zoals het ter plaatse door een deskundige (laten) onderzoeken van de overlastmelding. In veel gevallen blijkt de gemelde overlast namelijk helemaal niet te worden veroorzaakt door een steenmarter, maar door een andere soort (zoals ratten of muizen). Dit vraagt ook om andere oplossingen. Ook moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de aanwezigheid van andere beschermde soorten, zoals vleermuizen of gierzwaluwen.

Jaar van de Steenmarter
Alle activiteiten uit het Jaar van de Steenmarter zijn terug te lezen op www.jaarvandesteenmarter.nl. Op www.steenmarterinfo.nl staat informatie en is er de mogelijkheid oplossingen en ervaringen te delen.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging en Nico Vonk, Kenniscentrum Dierplagen KAD
Foto: Dick Klees, Studio Wolverine