Bruine eikenpage

Bruine eikenpage weer gezien in De Maashorst

ARK Rewilding Nederland, De Vlinderstichting
8-JUL-2018 - De laatste jaren werden nauwelijks nog bruine eikenpages in De Maashorst waargenomen. De laatst gedocumenteerde waarneming stamt uit 2013. De vrees was dan ook dat de soort niet meer in het gebied zou voorkomen. Een speurtocht naar eitjes afgelopen winter leverde niets op. Een zoektocht naar vlinders vorige maand bracht meer succes. Er werden vijf bruine eikenpages gezien.

In de winter van 2017 berichtten we over een speuractie naar eitjes van de bruine eikenpage. Dit als onderdeel van het programma ‘Wild van Vlinders’ waarmee we met natuurontwikkeling het herstel van dagvlinders willen stimuleren. Met vrijwiligers van Natuur- en Milieuverenigingen Maashorst, Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (VLU), Flora- en Fauna Werkgroep Gelderse Poort en de Maashorstrangers werd gezocht naar eitjes. Helaas leverde het vele uren turen naar takjes niet één eitje op.

Vlinder wel gevonden

Eitjes van de bruine eikenpage werden niet gevonden De bruine eikenpage laat zich met goed speuren echter ook als imago (vlinder) waarnemen. Daarvoor zijn in juni geschikte locaties in De Maashorst afgezocht en mét resultaat! In totaal zijn vijf bruine eikenpages verdeeld over twee locaties waargenomen.

De bruine eikenpage is één van de 31 dagvlindersoorten in Nederland die als bedreigd te boek staat en waarvoor het herstelplan ‘Wild van vlinders’ is opgesteld. Hoewel de eikenpage een echte bosvlinder is, en zijn naam wijst op de afhankelijkheid van bladeren van de eik, legt deze soort zijn eieren vooral op jonge eikentwijgen en lage struikjes. Deze dagvlinder heeft voor zijn voortplanting dan ook vooral behoefte aan grillige, struikvormige, zogeheten ‘kwarrige’ eikjes.

Belangrijke redenen voor de achteruitgang van bruine eikenpage zijn de afname van natuurlijke bosranden met gevarieerde overgangen en een sterke vermindering van nectaraanbod. De bruine eikenpage is gevoelig voor intensieve vraat door (te hoge aantallen) grazers. Verzuring van de bodem vormt een extra bedreiging, omdat daardoor de kwaliteit van jonge eikjes als voedselplant afneemt.

Om herstel van de bruine eikenpage in de Maashorst mogelijk te maken is het stimuleren van natuurlijke processen in het natuurgebied van cruciaal belang. Zo zorgt natuurlijke begrazing met (lage dichtheden) wildlevende grote grazers voor een mozaïekpatroon van bloemrijke graslanden en struwelen waarin jonge eikjes opgroeien. Een ideale situatie voor de bruine eikenpage en tal van andere dagvlinders. Met het lokaal terugzetten van in rijtjes geplante zomereiken in het begrazingsgebied van de Maashorst kan versneld worden gezorgd voor meer structuurontwikkeling en voldoende grillige eiken die door grote grazers worden gesnoeid.

Wild van Vlinders
Vlinders zijn graadmeters voor complete ecosystemen. Met 'Wild van Vlinders' werken ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting aan het herstel van dagvlinders in Zuidoost-Nederland. In een herstelplan zijn de bedreigingen in kaart gebracht en wordt er gezocht naar kansen om met natuurontwikkeling het herstel van dagvlinders te stimuleren. Dit gebeurt samen met eigenaren en beheerders van (natuur)gebieden en aanliggende steden in Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland. Het project wordt gesteund door subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Tekst: Bart Beekers en Melanie Pekel, ARK Natuurontwikkeling & Michiel Wallis de Vries, De Vlinderstichting
Foto's: Gerdien Bos; Kim Huskens