Provincie verbetert uitstraling en biodiversiteit landelijk gebied

Provincie Utrecht
9-MEI-2020 - De provincie Utrecht zet in op de verbetering van het landschap in de provincie. Dat gebeurt door het realiseren van zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotwilgen, houtwallen, lanen en poelen.

Kleine landschapselementen zorgen voor een mooier landschap waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In Maarssen is bijvoorbeeld recent een houtsingel van twaalfhonderd vierkante meter met streekeigen beplanting aangelegd, dankzij de subsidie.

De aanleg van kleine landschapselementen is van grote meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Poelen herbergen kikkers, padden en salamanders. Kleine bosjes en houtwallen bieden beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders. In natuurvriendelijke slootkanten wemelt het van opgroeiende visjes en vinden weidevogels voedsel en schuilplekken.

Houtsingel Maarssen

Wenche Asyee was als projectcoördinator KLE van Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en Venen betrokken bij de aanleg van de houtsingel in Maarssen. “De houtsingel is aangelegd op initiatief van de grondeigenaar. De provincie heeft het geld beschikbaar gesteld voor de aanleg. De singel zorgt voor een hogere biodiversiteit en gelijktijdig het herstel van historisch landschap. De houtsingel bevat gebiedseigen inheemse beplanting”, legt Wenche uit.  

De aanleg van de houtwal in Maarssen bleek een goede zet. Annelien Alberti, als landschapscoördinator van gemeente Stichtse Vecht betrokken bij het project, legt uit: “De meerwaarde van de aanleg is het verbeteren van de groene en blauwe dooradering van het gebied. De omwonenden van de houtsingel reageerden positief. De houtsingel is namelijk ook gelijk het herstel van een historisch landelijk gezicht.”

Platform

Provincie, gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit bundelen hun krachten in het platform KLE. Vorig jaar kreeg het platform al een half miljoen euro van de provincie Utrecht en begin dit jaar is besloten dat daar nog twee ton bij komt. Het extra geld komt beschikbaar doordat de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein bij het platform aansluiten, samen met de agrarische natuurvereniging Lopikerwaard. De subsidie is bedoeld voor beheerders van agrarische grond die het landschap in het buitengebied mooier maken met kleine landschapselementen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Kleine landschapselementen zorgen voor een mooiere uitstraling van ons landelijk gebied en ze accentueren het unieke karakter. De landschapsontwikkelingen zorgen ook voor een verbetering van de biodiversiteit. Door de aanleg ervan te stimuleren, zorgen we voor een betere leefbaarheid van onze provincie.”  

De financiering en organisatie verloopt via de agrarische collectieven. De gemeenten helpen mee met het zoeken naar nieuwe deelnemers en ze dragen zelf financieel bij aan de aanleg van KLE op erven en gemeentelijke gronden. Via het platform krijgen grondeigenaren hulp bij het ontwerp en de aanleg of het herstel van nieuwe elementen.

Eerdere successen

Het Platform KLE bestaat sinds 2017. In de eerste jaren zijn vooral poelen aangelegd, en zijn laan- en knotbomen aangeplant. Verder zijn er heggen en hagen, elzensingels en struwelen, houtsingels en houtwallen en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. De uitbreiding van het platform is een gevolg van het succes. In totaal nemen nu veertien gemeenten en drie agrarische collectieven deel aan het platform.

Tekst en foto: provincie Utrecht