Netwerk Ecologische Monitoring

De rol van het Netwerk Ecologische Monitoring in natuurbeheer en -beleid in Nederland

Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu
27-SEP-2021 - Het Netwerk Ecologische Monitoring verzamelt in opdracht van de overheid structureel natuurdata in Nederland. Dit stelt beleidsmakers en beheerders in staat om hun plannen te baseren op en te onderbouwen met goede, betrouwbare gegevens en informatie. Het NEM werkt door in natuurbeleid en -beheer, ziektebestrijding, het voorkomen van ecologische en economische schade en juridische procedures.

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband van overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid. Partners in het NEM zijn de ministeries van LNV en IenM (Rijkswaterstaat), PBL, CBS en provincies. Het NEM werkt nauw samen met verschillende Nederlandse soortenorganisaties en Sovon. Dankzij deze samenwerking kan het NEM de trends van vrijwel alle belangrijke soortgroepen, zoals vogels, vlinders en planten, volgen. Daarmee is het NEM de ruggengraat van de natuurmonitoring in Nederland. In de recent verschenen Storymap Netwerk Ecologische Monitoring wordt de werkwijze en meerwaarde van het Netwerk Ecologische Monitoring inzichtelijk gemaakt.

Doelgericht monitoren

De gegevensinwinning in het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is gebaseerd op de informatiebehoefte van de betrokken overheidsorganisaties. De in het NEM verzamelde gegevens worden onder andere gebruikt voor internationale rapportageverplichtingen, het vaststellen en evalueren van nationaal natuurbeleid en als early warning system voor veranderingen in de natuur. 

Onmisbare vrijwilligers

Het verzamelen en verwerken van natuurdata kost enorm veel tijd. Dit is onmogelijk zonder vrijwilligers. Inmiddels helpen ruim 16.000 vrijwilligers bij het verzamelen van data voor diverse organisaties. Het informeren, werven, opleiden, begeleiden en behouden van de vrijwilligers gebeurt door de diverse soortenorganisaties en Sovon. Daarnaast zet het NEM ook professionele veldwerkers in, of mag het NEM hun monitoringdata gebruiken.

Van data naar informatie

De veldwaarnemingen leiden tot statistieken die de ontwikkelingen weergeven van de Nederlandse flora en fauna. Deskundigen analyseren de statistieken en gebruiken deze informatie over bijvoorbeeld de oorzaken en gevolgen, de ernst van toe- of afname van bepaalde soorten en/of habitats om tot beleidsadviezen te komen. De data en informatie uit het NEM wordt ontsloten via diverse kanalen, zoals het Compendium voor de Leefomgeving, de Nationale Databank Flora en Fauna en de Informatiehuizen Water en Marien.

Meer informatie

Tekst en foto: WOT Natuur & Milieu