Kruidenrijk grasland

Nieuwe Voorveldse Polder verbindt natuurgebieden

Provincie Utrecht
20-JUN-2024 - Het westelijk deel van de Voorveldse Polder - tussen de A27 en De Bilt - is door provincie Utrecht, gemeente De Bilt en stichting Utrechts Landschap omgevormd tot nat schraalland. Dit is bijzondere natuur die veel vogels en insecten moet aantrekken. Plannen zijn in de maak om ook het oostelijk deel te ontwikkelen als natuurgebied.

Het westelijk deel van de Voorveldse Polder is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het vormt een belangrijke schakel tussen de natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug en van de Kromme Rijn en de Lek richting de Oostelijke Vechtplassen. Dit netwerk moet van een bepaalde kwaliteit zijn voor onder andere de bescherming van kwetsbare dieren en planten.

Afgraven van grond voor het ontwikkelen van natuur

Door het afgraven van de bodem verdwijnt de voedselrijke bovenlaag. Hiermee blijft er een voedselarme bodem over. Dat is nodig om zeldzamere soorten de kans te geven om te groeien. Verder zorgt het afgraven ervoor dat het terrein lager komt te liggen. Zo ontstaat er meer ruimte voor schoon kwelwater dat uit de bodem omhoogkomt. Al deze maatregelen zorgen voor de groei van waardevol 'nat schraalland'. Dit is grasland met veel bloemen zoals orchideeën, dotterbloemen en stijve ogentroost. Hier komen allerlei dieren op af: dagvlinders, wilde bijen, vogels en kikkers. Naast het afgraven van grond worden langs de A27 in het najaar bomen aangeplant en wordt er een vlonder aangelegd. Dit geeft mensen de kans om te genieten van het landschap en de vogels die het gebied moet aantrekken.

Van links naar rechts: Wethouder Anne-Marie ’t Hart, gemeente De Bilt, hoogheemraad Bert de Groot, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gedeputeerde Mirjam Sterk, Provincie Utrecht, directeur Saskia van Dockum, Utrechts Landschap

Natuurkansen in het oosten

De provincie Utrecht wil nu samen met gemeente De Bilt, Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ook het oostelijke deel van de Voorveldse Polder omvormen tot natuurgebied. Het Gebiedsplan Voorveldse Polder van gemeente De Bilt en de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland zijn de belangrijkste vertrekpunten. De komende maanden worden onderzoeken gedaan naar de natuurpotentie, bodem en water om de plannen verder uit te kunnen werken.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van natuurgebieden in ons land die met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen er meer soorten planten en dieren overleven en voortplanten. Ook helpt dit tegen droogte en klimaatverandering. De provincies zijn verantwoordelijk voor het in stand houden ervan. 

Tekst en foto's: Provincie Utrecht