Natuurgebied Kuipersveer
9-MEI-2017 - Onder de noemer #vergeetnatuurniet hebben twaalf grote groene organisaties 2 mei jl een hartenkreet gestuurd aan Formateur Schippers. Aanleiding is de zorg dat, ondanks aandacht van de onderhandelende partijen voor duurzaamheid, de grote opgaven op het gebied van natuur vergeten worden.

Recent publiceerden partijcommissies van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hun wensen voor de groene paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. ‘Duurzaam is de toekomst’ laat zien dat het gevoel van urgentie breed gedeeld wordt. En dat is volgens de afzenders van de brief hard nodig. Het is lang geleden dat de druk op formerende partijen zo groot was om zorg voor klimaat, onze natuur en leefomgeving bloedserieus te nemen. Hank Bartelink van LandschappenNL: “Niets staat het nieuwe Kabinet nu nog in de weg om hierin mee te gaan. Als natuurorganisaties doen wij ook een dringend beroep op de partijen om dit commitment aan te gaan”.

“Natuurlijk kapitaal vormt immers de basis van ons welzijn, een gezonde leefomgeving en duurzame economische groei. Als één van de rijkste landen van Europa bungelen we onderaan het rijtje op het gebied van de bescherming van soorten en gebieden. Nederland kent een gebrek aan beleid gericht op verbetering van de slechte 'staat van instandhouding' waarin onze natuur zich bevindt. Meerdere malen is becijferd dat er relatief weinig geld nodig is om 'de soorten er bovenop te krijgen'. Dat vereist dan wel politieke wil en de uitrol van een offensieve en actieve beschermingsstrategie” aldus Bartelink.

RietorchisVolgens de organisaties is dat laatste overigens helemaal niet zo ingewikkeld. Neem het Natuurnetwerk Nederland. Ons land is klein voor wilde natuur, maar voor de natuur zelf hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Een jaar of 30 terug hebben we bedacht dat we in Nederland van de vele kleintjes één grote kunnen maken. Door onze snippers natuur te verbinden tot één netwerk van gebieden ontstaat er alsnog veerkrachtige en dynamische natuur, ondanks dat het doorsneden is door allerlei wegen, steden en industrie. Een fantastisch compromis tussen verschillende belangen. Ecologisch ook een briljant concept: soorten die opgesloten zaten in kleine gebiedjes kunnen zich verbinden waardoor de veerkracht en het incasseringsvermogen van natuur worden vergroot. En de mensen profiteren mee: het netwerk maakt natuur toegankelijk en is goed voor gezondheid, recreatie en toerisme. Sinds begin jaren ’90 is er geïnvesteerd in dit netwerk. Maar de afgelopen jaren viel Nederland stil. Terwijl de urgentie alleen maar groter is geworden. Het nieuwe Kabinet kan dit herstellen door het natuurbudget weer op stoom te brengen en te combineren met budgetten vanuit sport, gezondheid en recreatie, om zo een brede, groene en gezonde infrastructuur in Nederland neer te leggen. Een koopje: voor slechts 600 miljoen per jaar bereiken we significante resultaten. Het Natuurnetwerk is het meer dan waard om zo snel mogelijk afgerond te worden.

En natuur biedt ons nog meer. Nederland staat voor een enorme klimaatopgave; natuur vormt een belangrijk onderdeel van de oplossing. Door innovatieve methoden voor het climate-proof maken van onze delta. Onze grote wateren spelen daarin de hoofdrol. Denk aan het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta, de Noordzee, de kustlijn en het rivierengebied. Die grote wateren, die huisvesten onze meest bijzondere natuur en kunnen zorgen voor ons antwoord op de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt. Een Delta Aanpak Grote Wateren, waarin naast natuurherstel andere maatschappelijke opgaven zoals waterveiligheid, leefomgeving en recreatie centraal staan geeft ons win-winsituaties. Een integrale aanpak heeft groot synergie- en kostenvoordeel: naast veiligheid wordt in één slag resultaat geboekt voor natuur en recreatie.

Bartelink: “Niet-investeren in de natuur is meer dan een gemiste kans: het versterkt de achteruitgang van de leefbaarheid van Nederland. Het raakt onze welvaart. De leegloop van het platteland, de extreme milieudruk van de landbouw op onze omgeving, het voorspelde zoetwatertekort en het verdwijnen van allerlei planten- en diersoorten schreeuwen om actie, om leiderschap in het natuurdomein. Voor het nieuwe Kabinet ligt hier een unieke kans om het verschil te maken. We kunnen ons geen vrijblijvendheid meer veroorloven, het belang van ons natuurlijk kapitaal is evident. Een strategie voor versterking en behoud van onze natuur raakt daarmee aan kwaliteit van leven, nu en in de toekomst.”

Hank Bartelink, LandschappenNL
Marc van den Tweel, Natuurmonumenten
Arjan Berkhuysen, Waddenvereniging
Kirsten Schuijt, Wereld Natuur Fonds
Fred Wouters, Vogelbescherming Nederland
Floris van Hest, Stichting De Noordzee
Titia Wolterbeek, Vlinderstichting & SoortenNL
Joris Hogenboom, de Natuur- en Milieufederaties
Rob van Westrienen, RAVON
Jelle de Jong, IVN
Coenraad Krijger, IUCN-Nederland
Geertje van Hooijdonk, Natuur & Milieu