Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 3 van 26 - 252 Resultaten

Ine Nijveld: “Hier zie je enkele oude heideplanten. Dat is prima, zo lang het er niet te veel zijn. Het gaat om de afwisseling.”

Een zoetgeurende paarse zee, over kilometers uitgestrekt. De heide op de Sallandse heuvelrug is na weken van regen tot volle bloei gekomen. Het ziet er gezond uit. Maar schijn bedriegt. “Het kost ontzettend veel werk om de heide..


Lees verder 16 augustus 2023   6 mnd oud
Korstmossen op wegeik

Korstmossen reageren snel op veranderingen in de luchtkwaliteit. In Groningen zijn korstmossen op eikenbomen in 2022 onderzocht om de ruimtelijke effecten van ammoniak op natuur in kaart te brengen. Het onderzoek toont aan dat er..


Lees verder 29 juli 2023   7 mnd oud
Omvorming landbouwgrond tot schrale natuur

Soms worden voormalige landbouwgronden weer veranderd in natuur, maar het omzetten van bemeste landbouwgrond in schrale natuur is niet eenvoudig. In 2017 bracht OBN daarom al een handreiking uit en die is nu herzien. De herziene..


Lees verder 25 juli 2023   7 mnd oud
Roodbont-heideuiltje

Onderzoek naar de verspreiding van Jakobskruiskruid in Nederland laat zien dat de soort sinds 1975 op bijna twee keer zoveel plekken voorkomt. Onder specifieke omstandigheden kan Jakobskruiskruid massaal voorkomen. Dit heeft..


Lees verder 4 juli 2023   7 mnd oud
De bruine eikenpage komt slechts op een paar plekken in Nederland voor, waaronder in het duinbos van boswachterij Noordwijk.

Boswachterij Noordwijk is de enige plek in Zuid-Holland waar hij voorkomt: de bruine eikenpage. Sinds 2017 is hij hier weer gesignaleerd. “Een kroon op ons werk”, stelt Staatsbosbeheer-boswachter Joël Haasnoot. De afgelopen..


Lees verder 1 juli 2023   7 mnd oud
Natura 2000, Brabant, Provincie Noord-Brabant, Kampina

De Kampina is een uniek beekdallandschap en kenmerkt zich door vochtige bossen en een afwisseling van droge en vochtige heide. Samen met de Oisterwijkse Vennen vormt het een beschermd Natura 2000-gebied in de provincie..


Lees verder 1 juli 2023   7 mnd oud
Valkruid in heidelandschap

Bodemverzuring van Nederlandse heidelandschappen heeft geleid tot het verdwijnen van diverse plantensoorten en bedreigt nu ook de fauna. Onderzoekers zijn naar Denemarken gereisd om heischrale graslanden te onderzoeken die..


Lees verder 20 juni 2023   8 mnd oud
Verbetering strooisellaag boomwortel

Stikstofneerslag heeft een desastreuze uitwerking op eikenbomen op de hogere zandgronden. Dat komt onder andere doordat het bodemleven is aangetast, waardoor strooisel niet wordt afgebroken. Belangrijke elementen komen zo niet..


Lees verder 13 juni 2023   8 mnd oud
gentiaanblauwtje

Door de mens veroorzaakte verhoogde stikstofdepositie verandert de bodemkwaliteit in van nature voedselarme ecosystemen. Onderzoekers van Nederlandse en Belgische universiteiten en onderzoeksinstituten laten nu zien dat veel..


Lees verder 8 juni 2023   8 mnd oud
Bramen in het natuurbeheer

Bramen staan bekend als teken van verstoring van de natuur door onder andere stikstof. Maar eigenlijk is Nederland van nature een bramenland met ruim 200 verschillende soorten. De focus op ‘de braam’ in het stikstofdebat leidt af..


Lees verder 31 mei 2023   9 mnd oud

Archief