Natuurberichten

Uitgever: Landschapsbeheer Groningen

Pagina 1 van 1 - 4 Resultaten

Aangepast beheer van dijken biedt kansen om natuurwaarden in agrarisch gebied te vergroten. Slaperdijken die tot 1 juli rusten, vormen samen met aangeplant struweel, veilige broed- en foerageergelegenheid voor boerenlandvogels...


Lees verder 3 november 2022   1 jaar oud

Terwijl de akkers in het omliggende agrarische landschap jaarlijks bewerkt worden, kunnen slaperdijken een oase van rust vormen voor bodemleven, insecten en vogels. In Groningen wordt daarom onderzocht wat natuurvriendelijk beheer..


Lees verder 13 oktober 2021   2 jaar oud

Het drie jaar durende pilotproject 'Natuurrijke slaperdijken Groningen' wil de natuur- en landschapswaarden van de slaperdijken en hun directe omgeving versterken. Daar zal een breed scala aan struweelvogels en kritische..


Lees verder 10 april 2020   4 jaar oud
Blauwe kiekendief

Het Waddenfonds besloot begin juni om het pilotproject ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ te steunen met een financiële bijdrage. Met dit pilotproject willen we de natuur- en landschapswaarde van slaperdijken vergroten. ..


Lees verder 29 juni 2019   4 jaar oud

Archief