Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 25 van 26 - 252 Resultaten

vlinderteller in actie

De natuur in Nederland heeft te lijden onder stikstofdepositie vanuit landbouw, verkeer en industrie. Hoe komen we te weten of het ontwikkelde overheidsbeleid ook effectief is? De Vlinderstichting heeft een nieuwe indicator voor..


Lees verder 23 december 2017   6 jaar oud

Na een sterke teruggang in de jaren zeventig en tachtig als gevolg van zeer hoge stikstofdeposities, nemen de ectomycorrhiza-paddenstoelen sinds het midden van de jaren negentig weer toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de..


Lees verder 30 augustus 2017   6 jaar oud
Sleufkouterbemester

Stikstofdepositie is, naast de uitstoot van broeikasgassen en habitatvernietiging, de belangrijkste factor waarmee de mensheid de natuur wereldwijd beïnvloedt. De recente inzichten over bedreigingen voor de biodiversiteit en wegen..


Lees verder 12 augustus 2017   6 jaar oud
Parus major. Koolmees

De enorme stikstofuitstoot in Nederland blijkt funest voor vogels op de Veluwe. Nieuw onderzoek toont een schrijnende relatie aan tussen stikstof en de achteruitgang van vogels. Vogels vinden er nog maar zó weinig kalk, dat bij..


Lees verder 15 juni 2017   6 jaar oud
Het Hulshorsterzand op de achtergrond en de heidecorridor die is opengemaakt richting de Elspeetsche Heide

Tussen 2012 en 2016 is een groot herstelproject van het Hulshorsterzand uitgevoerd. Veel soorten van heide en stuifzand profiteren hiervan, maar sommige soorten korstmossen hebben het nog steeds moeilijk zo blijkt uit een..


Lees verder 4 april 2017   6 jaar oud
Herstel van Stuifzand op Strabrechtse Heide

Natuurherstel- en beheermaatregelen om negatieve effecten van stikstof op soorten en habitats tegen te gaan, zijn zoveel mogelijk ‘evidence-based’. Het opbouwen van kennis en het kritisch toetsen van praktijkervaringen stopt..


Lees verder 21 april 2016   7 jaar oud
Rups op eikenblad

Een grote hoeveelheid neerslag van stikstof zorgt voor verandering in de chemische samenstelling van eikenbladeren. Maar, waar op rijkere zandbodems de voedselkwaliteit verbetert voor rupsen, neemt de voedingswaarde juist af op..


Lees verder 18 februari 2014   10 jaar oud
Droogvallende venoever

Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid om de kwaliteit van vennen te behouden of te verbeteren. Belangrijke bedreigingen zijn vermesting en verzuring door neerslag van stikstof uit de lucht. Uit een..


Lees verder 24 oktober 2013   10 jaar oud
Bontbekplevier

“Acht vogelsoorten in Brabant hebben waarschijnlijk last van de uitstoot van stikstof door de veehouderij. De blauwborst, bontbekplevier, boomleeuwerik, dodaars, nachtzwaluw, roodborsttapuit en strandplevier hebben in de..


Lees verder 26 november 2012   11 jaar oud
Parende Veldparelmoervlinders

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg worden begraasd om de typische planten- en insectensoorten te behouden. Er is echter steeds intensievere begrazing nodig door de verhoogde aanvoer van stikstof via de lucht als gevolg van industrie..


Lees verder 5 april 2012   11 jaar oud

Archief