Insectenhotel
27-NOV-2022 - De Rijksoverheid wil graag de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur versterken. Hoe betrokken bij de natuur voelen inwoners van Nederland zich nu al? Er zijn de laatste tijd verschillende onderzoeken uitgevoerd om hier meer over te weten te komen. De nieuwste inzichten hierover zijn te vinden op het Compendium voor de Leefomgeving.

Draagvlak voor natuurbeleid

De inwoners van Nederland blijken zich erg betrokken te voelen bij de natuur en het draagvlak voor natuurbeleid blijkt groot te zijn. Uit een draagvlakenquête uit 2021 komt naar voren dat het overgrote deel van de Nederlanders het belangrijk vindt om bestaande natuurgebieden en zeldzame flora en fauna te beschermen. De deelnemers aan de enquête kregen allerlei natuurdilemma’s voorgelegd. Bij veel dilemma’s werd door een meerderheid van de respondenten voor de natuur gekozen. Over de komst van de wolf waren de meningen duidelijk verdeeld: 59% vindt de wolf een verrijking voor de Nederlandse natuur, maar 41% vindt Nederland er te klein voor.

Ledenaantallen natuurorganisaties

Dat veel Nederlanders de natuur een warm hart toedragen blijkt ook uit de ledenaantallen van de natuurorganisaties. In 2021 hadden de vier grootste natuurorganisaties samen 1.746.416 leden. Dat is een stijging van 4,9% ten opzichte van 2019. Natuurmonumenten had de meeste leden/donateurs (790.255), gevolgd door het Wereld Natuur Fonds (486.000). De andere grote natuurorganisaties waren de Provinciale Landschappen met 309.133 leden en Vogelbescherming met 161.028 leden.

Actieve betrokkenheid

Veel Nederlanders komen ook zelf in actie om de natuur te beschermen: twee derde van de bevolking ondernam in 2021 zelf activiteiten. Het plaatsen van nestkastjes en insectenhotels en het opruimen van afval in de natuur worden het meest gedaan. Er zijn echter ook duizenden vrijwilligers actief bij onder andere terreinbeheer en het inventariseren van dieren.

Indicatoren op het Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving bevat de volgende indicatoren over de betrokkenheid van inwoners bij natuur:


Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (WUR).


Tekst: WOT Natuur & Milieu
Foto: Yvette in 't Velt